Thursday, June 4, 2015

Ort aand Rúeftop Vyuez TOONÍET

Tha Gáetwae Prójekt's sékand ort sho óepanz tooníet, fóloed bi aan áafter-pòrte aat tha rúeftop lounj uv tha Hotél Índigò, a distínggwisht bílding aat Braud Street aand Édison Plaes thaat, aaz tha Náashanal Staet Baangk, wuz dizíend bi óorle 20tth Sénchure "stórkitèkt" Kaas Gílbert. He iz faemd aaz tha dizíener uv tha Wóolwertth Bílding in Dóuntòun Manháatan aand the Yooníetad Staets Soopréem Kaurt Bílding in Wóshington, D.C. He áulso dizíend tthre bíldingz, aul stil stáanding, in Núark: this wun, tha Histáurik Ésaks Kóunte Káurtqhous, aand tha Jibráultar Bílding. (I haav shoen méne fóetoez uv tha Káurtqhous, dae aand niet, aand wil be shoeing piks uv tha Jibráultar Bílding, dae aand niet, witthín a week aur tue.)


On Áeprool 30tth, I aténdad, bréefle, the áafter-pòrte faur the óepaning uv tha ferst Gáetwae Prójekt ort sho. The áafter-pòrte wuz held aat Skíelaab, a rúeftop lounj on hwut wood be tha 13tth flaur uv tha Hoetél Índigò eksépt, aaz mi frend Jére, hu akúmpaneed me, abzervd, iz termd instéd, on its bútan in the élavàeter, "RT" for "ruef top". I doen't noe if thaat chaenj uv tèrminólaje iz due tu sùeperstíshan kanéktad witth tha númber 13 (trîskiedèkafóebea) aur just tu wónting tu sígnal tu gests thaat thaat iz tha bútan faur the óepan-àir ruef uv tha bílding.
+
In éne eevént, tha vyuez frum tha páurshanz uv thaat flaur not táekan up by the índaur bor or sensáeshanal. (Sum uv tha píkchurz I sho toodáe mae seem dueplíkatìv, but thae or aul slíetle dífrant.) Jére wuz koeld, beekauz he wuz wáiring shaurts, in thaat he duzan't liek tha feel uv laung paants hwen he kaan avóid it, aand it haad bin vére plézantle míald óorleur in tha dae. So he choez not tu chek out tha vyuez in tha koeld outdáurz. The aultérnatìv, houwéver, wuz tu sit in aan insáenle LOUD ruem asáild bi myúezik plaed bi a D.J. aat aan abyúesivle hi vólyuem untíl I haad fínisht táeking mi píkchurz. I sapóez he kood haav reetúrnd tu tha lóbe aand saat thair tu waet faur me, but néether uv us tthaut uv thaat aat tha tiem. Tha Gáetwae Prójekt stáetad in its éemail anóunsmant faur tooníet's áafter-pòrte thaat "We or kúrantle pórtnering witth SkiLaab faur óuar póest-óepaning eevénts aand féechuring the órtwerk uv Chórle Swonsan in tha rúeftop lounj. Vízit óuar siet faur maur ìnfarmáeshan on thc kalàabaráeshan." In vyu uv thaat pórtnershìp, I sent this breef éemail tu Tha Gáetwae Prójekt abóut noiz:
If yu haav ene ínpoot aaz tu hou the áafter-pòrte aat Skíelaab iz tu be run, yu shood insíst thaat the vólyuem uv tha myúezik be lóeurd eenáurmasle frum laast tiem, beekáuz it wuz so loud thaat péepool kood not kanvérs. Uv hwut váalyu iz a gét-toogèther uv péepool íntrastad in Núark orts if that káanot tauk abóut hwut thae haav just seen, aand úther máaterz uv myúechual íntrast?
If príevat éntitèez wil not pratékt tha héering uv thair klíants, we wil need gúvernmant tu step in aand FARBÍD sóund sístamz so loud thaat thae must kauz héering laus óever tha kaurs uv yeerz. The èelektrónik áamplifìur mae be tha sínggool moest dastrúktiv invénshan uv móder lief theez daez, aaz haaz pradúest héering laus in tenz uv mílyanz uv péepool tue fúelish tu aaksépt thaat ekstréemle loud myúezik WIL kauz héering laus óever tiem.


In éne kaes, I took a bunch uv fóetoez frum tha rúeftop (aand a tóetal uv 133 fóetoez thaat dae). I shoed sum uv mi piks frum the ort sho on Mae 28tth. Nou I'l sho piks frum the áafter-pòrte faur thaat sho. Tha fóeto abúv shoez tha vyu tu tha naurtth. Óenle a smaul páurshan uv tha ruef, on tha naurtth, haaz a ló-eenúf, lévool lej on hwich yu kaan rest yaur káamra faur krsip níetiem piks. This iz a rélaviìvle ùnakústamd perspéktiv faur me, witth tha Prudénshal HK aat tha left, 744 Braud Street in tha mídool, aand 1180 Ráemand Bóolavòrd tu tha riet. I yúezuale se them in the egzáakt ópasit áurder, frum tha naurtth, aaz in Mílitère Pork. But thaat klúster uv wúnderfòol bíldingz wood preezúemable look graet frum éne váantaj point.


In this vyu a bit tu the eest, we luez tha Prudénshal but gaen Wun Gáetwae Sénter..


This vyu fórther eest shoez Dóuntòun Manháatan auf in tha dístans.


Aand this klóeser vyu uv Dóuntòun Manháatan shoez "Wun Woorld Traed Sénter", tha prézant afíshal naem uv hwut wuz iníshal inténdad tu be kauld "Fréedam Tóuar" on tha left. I doen't noe hwut the úther bríetle líetad bílding, tu its riet, iz. I livd in Manháatan faur 35 yeerz, but háavan't so much aaz spent aan àafternúen thair in óever tthre yeerz, sins the NYS tráafik deepórtmant STOEL mi kor frum a pérfaktle léegal spot aand chorjd me $185 tu ráansam it baak. Aulthó tha Síte uv Nu Yaurk reeléntad az tu a fúrther $115 pórking fien, áafter I praduest kóepeas évidans thaat I wuz porkt léegale, thae di NOT reepáe mi $185. So I haav NOT WUNS sins then set foot in Nu Yaurk Síte, a den uv gùvernméntal ttheevz. Perháaps I shood riet tu Máeur doo Blózeo, hu miet be glaad tu sho hiz prédasèsr tu haav bin a TTHEEF. In éne kaes, if tha bílding tu tha riet uv tha Woorld Traed Sénter iz áulso nu, I wóodan't noe hwut it iz.


Tha fóeto abúv shoez tha híast zuem I kood yuez witthóut a tríepod. I sho beeló tha híast-flíeing flaag I haav yet bin kloes tu in Núark, atóp tha Índigò Hoetél. Perháaps súmdae I wil get tha chaans tu sho a klóesup vyu uv tha flaag flíeing próudle óever Pruedénshal Plóza, 1180 Ráemand Bóolavòrd, aur 744 Braud Street — aul táuler thaan the Índigo — but faur nou, this wil du. Aláas, tha píkchur iz fúze beekauz tha flaag wuz flútering in tha wind aat niet.


This vyu tu tha naurtthwést shoez tha líetad fasód uv tha Prudénshal Woorld HK aand tha Wilénts Jústis Kómpleks, tu tha left.


I then waukt aróund the enklóezd loung tu a dífrant váantaj point. I'm not entíurle kleer aaz tu hwut dirékshan tha káamra looks in sum uv theez fóetoez. I tthingk I wood need tu taek piks dúering tha dáetiem, aand poot them in lójikal séekwans, tu be shuer. But theez rúeftòp píkchurz sho pláenle thaat Núark iz a máejer síte, spréding out faur míalz fru a brílyant kaur.


Thair wuz óenle wun áirea on hwich I kood rest mi káamra tu get a kleer vyu. The úther áireas sau aan úpward ínklien tu tha bílding'z ej, so I koo óenle rests mi élboez tu tri tu hoeld tha káamra stéde eenuf faur kleer píkchurz. This fóeto abúv shoez port uv thaat úpward ínklien, inklúeding a róundad proetúeberans, hwich I tthingk iz a dékaratìv se skáalap shel, left uv sénter.


Tha laast vyu frum tha ruef I'l sho toodáe, abúv, iz uv tha vyu soutth doun Braud Street. Tha stéepool iz thaat uv "Oeld Ferst [Prèzbitéerea] Church" riet alòngsíed tha Hoetél.
+
I wood vére much liek tu get baak tu the Índigo Hoetél'z rúeftop dúring tha dae. I wuz, houwéver, so tíurd áafter háaving slept aat moest 2½ óuarz tha niet beefáur, tu du much maur uv éneetthing, éevan táeking píkchurz uv a lorj moezáeyik in tha lóbe. I jusst wúzan't up tu áasking tha men aat tha frunt desk if thaat wood be aulríet. Máebe tooníet I'l aask if I kaan taek sum piks in tha lóbe. I did fóetagràaf a skúlpchural jiráaf just outsíed tha hoetél. I doen't noe hwut signífikans a jiráaf haaz tu tha Hoetél Índigo, but Jére wuz agáast aat a bizór aand obséen skúlpchur aat wun ort sho in Núark yeerz agó, hwich paurtráed a jiráaf witth bair, hyúeman-fàurm féemail brests, thaat wuz on áufer faur súmtthing liek $18,000! Aulthó "Dae gúosteebùes noen dispuetóndoom est"(thair iz no dispyúeting taest), Jére aand I tthaut tha maur apróepreat kóment in thaat kaes iz thaat atríbyootad tu P.T. Bórnam "Thair'z a súker baurn évre mínit." This peerst-métal skúlpchural jiráaf iz not, houwéver, groetésk but pérfaktle reepéktabòol.


Heer iz tha daskrípshan uv tooníet's ort sho frum Tha Gáetwae Prójekt's éemaill.
Tha Gáetwae Prójekt iz pleezd tu preezént GláasBòok Prójekt: Pravízhanz a kaláabaratìv prójekt bi órtists Nik Klien & Aedreeyén Hwéeler witth Éndlas Edíshanz, Samáanttha Báurdman aand Rútgerz Yuenivérsite-Núark Book Orts Klaas frum June 4 – Áugas 14, 2015. The prójekt wil óepan witth a reesépshan this Tthúrzdae, Juen 4, 6 – 9 p.m. aat Tha Gáetwae Prójekt Gáalerè, 2 Gáetwae Sénter, Núark, N.J.

Pravízhanz iz aan èksibíshan uv órtist books inspíurd bi tha reekáurdingz uv tha Krúeger-Skòt Áafikan-Amáirikan Áural Hístare Kalékshan, kansísting uv óever 200 áudeo kasét reekáurdingz uv íntervyùez witth Áafrikan-Amáirikan rézidants uv Núark, N.J. huw míegraetad tu tha síte beetwéen 1910 and 1970 dúering tha Graet Miegráeshan. Sévan uv theez íntervyuez or súbjekts faur tha kaláabaratìv órtwerks kaléktad heer, hwich seek tu keep the ìntervyuewéez'vóisaz alíev faur a nu jèneráeshan tthru a kantémparère kóntekst. Tha tíetool uv tha kalékshan – Pravízhanz – iz inspíurd bi diskrípshan uv tha bókaaz aand baagz yuezd bi ìndivíjualz tu káare fued on thair laung júrneez náurtthward – a kústam divélapt in reespóns tu "Jim Kro" lauz thaat bord Áafrikan-Amáirikanz frum moest públik akòmadáeshanz aand réstarònts.
I haav diskúst tha GláasBòok Prójekt maur thaan wuns, moest eksténsivle on Deesémber 27, 2010. Tha fóloeing fóeto iz frum thaat poest.

Tha kansépchual stórting point faur Pravízhanz iz tha páurtrat séereez, Eelízabatth (2015), bi GláasBòok Prójekt Fóunder aand Órtist Nik Klien aand Órtist-in-Rézidans Aedreeyén Hwéeler, huez múther míegratad frum tha Soutth dúering the Graet Miegráeshan, aand huez fóther wuz frum a láung-tìem Náurthern fáamile. Wérking witth Klien tu re-fóetagràaf aand re-fóekas tha ímajaz frum her páarants'wéding áalbam, Hwéeler egzáaminz a pérsanal hístare tthru tha fóekal point uv her múther, tha bried. Fóloeing the aríjinal séekwans aand vízhual náarativ uv tha wéding áalbam, Klien aand Hwéeler'z séereez iz prajéktad aaz a lórj-skàil slíedsho thaat áulternàets beetwéen entíur ímajaz aand káirfoole kropt déetailz such aaz haand jéschurz, liet fikschurz, tékschurz uv church pyuez, aand gráafik élamants uv tha bried'z dres. Tha nu fóetagràafs, enháanst bi foetagráafikale íesalàeting déetailz, help tu reevéel Hwéeler'z múther'z fáurward-mùeving iedéntite.

ÁAFTER PÒRTE AAT SKÍELAAB

We or eksíetad tu sélabràet tha Pravízhanz èksibíshan witth aan áafterpòrte aat Hoetél Índigo'z SkíeLaab bor! Tthaangks tu tha Núark Tiemz'Tha Sweet Lief aand SkíeLaab faur hóesting hwut prómisaz tu be a fun niet!

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.