Thursday, August 27, 2015

Laast 'Soundz uv tha Síte' Óutdaur Kónsert TOONÍET


Laung poest, sum 3,000 werdz, witth 21 fóetoez. This poest wuz aríjinale poot up in témparère faurm, witthóut foetoez [on mi Núark blog in tradíshanal spéling], witthóut fóetoez, just tu alért péepool tu aan eevént thaat éevning. Fyu péepool mae reelí apón this blog faur nòetifikáeshan uv bráeking nuez, but on the áuf-chaans thaat sum réederz haad NOT yet herd abóut tha laast uv this súmer'z fre, óepan-àir kónserts óutsied N.J.P.O.S., I wóntad tu alért them.


Foetoez toodáe or frum Áugast 21st uv laast yeer, hwen I met mi frend Jére in Dóuntoun Núark, hu kaem in frum Manháatan — tho I doen't reemémber hwi. This partíkyolar fóeto shoez hwut seemd a spors kroud aaz we róundad tha káurner frum Sénter Street óntu N.J.P.O.S. Plóza.

Sum báakground ìnfarmáeshan abóut the S.O.T.S. kónsert séereez apéerz aat tha Rútgerz-Núark wébsiet aand NaurtthJérze.kom. The N.J.P.O.S. wébpaej áulso inklúedz a pláelist uv saungz yu kaan lísan tu tthru Spótifi.


Thair wer vénderz uv váareas goodz on prémisaz, hwich gaev tha kónsert the air uv a street fair (but witthóut klóezing doun éne street.

Ap/aarantlè tha divélaperz uv N.J.P.O.S. envízhand óutdaur eevénts in aan élagant miks uv red brik (apróepreat faur "Brik Síte") aand gréenerè (treez, graas — yup , launz in Dóuntoun Núark — witth flóuarz aand kóeleasaz uv méne kúlerz in kanfíend bedz. It's kwiet a kómpleks..


Aulthó thair or bénchaz bilt íntu tha Plóza, méne péepool braut thair oen laun chair.


Aulthó yu sértanle kood aaz wel bring yaur oen fued aur bévrajaz, yu need not, beekáuz thair wer sévral fued vénderz neerbí.


This Staek-n-Taek fued truk iz bríetle páentad. I dóen't noe if tha fued iz táeste, but tha truk iz táestfool. (Tha sháado on tha left shoez me táeking a píkchur. Tha sháado on tha riet iz Jére, wáeting faur me tu fínish táeking píkchurz.)


Moest fued vénderz áuferd óntraez, inklúeding this Sabrét fued kort. Noet tha géneràeter on tha groun in frunt uv it, préparatàure tu líeting up tha kort aat níetfaul.


Thair wer laung lienz aat sum fued vénderz' táeboolz.


Divérs kroud wáeting faur fued sérvis.

This nekst truk áuferd dizért, in tha faurm uv "Woold Fáemas Itáalyan Ïesaz". Hoom. "Woorld Fáemas"? Réele? "OP[EN]". Oops. (Bi tha wae, "oops" iz a pérfakt egzáampool uv hwi we need spéling reefáurm, beekáuz tha vóual kaan be sed aaz éether sháurt-OO, aaz in "good", aaz in "food" [pranóunst "fued"). Thair or áakchualè péepool in èjookáeshan in Íngglish-spéeking kúntreez hu deefénd the ìndefénsibool STUEPÍDITÈ uv tradíshanal spéling, aand thus kansíeng jèneráeshan áafter jèneráeshan uv skúelchìldran tu the aurdéel uv máaster thaat hójpoj uv myúechualè-kòntradíkting páaternz. Tenz uv mílyanz néver du máaster it, but reemáen aulmóest ilíterat thair entíur lievz, not beekáuz thae or tue stúepid tu lern ìnkansístant spéling but beekáuz thae or tue smort tu poot up witth spéling máadnas. Yu shood áulwaez noe hou tu pranóuns éne werd bi its spéling. Yu kaan in Spáanish, Jérman, Itáalyan, Páurchoogèez, aand úther máejer láanggwajàz. Hwi not in Íngglish? Duz Ínglish gláure in béing inféereur tu thoez úther ìntrnáashanal láanggwajàz? Yu'd tthngk we wood preefér tu be béter thaan úther láanggwajàz, wóodan't yu?)


Sum péepool wer so boeld/fúelish aaz tu get up kloes tu tha staej aand, aláas, tha aráe uv lóudspeekerz thaat maed mi klóething shaek aaz I paast. If tha blaast uv sound koo maek mi kloethz bouns, hwut kood it du tu mi eerz (aand évreebùde éls'z eerz)? We need lóekal gúvernmant tu baan eksésivlè loud noiz frum lóudspeekerz in kónserts, óutdaurz aand in, beekáuz tha típikal pérsan haaz no iedéa (a) hou loud tha noiz thae or sabjéktad tu iz aand (b) hwéther thaat sound lévool iz háazardas tu héering.


In kaes yu dídan't spot tha lóudspeekerz, this iz a zúemd-ìn klóesup uv tha dúbool aráe.


Yu miet be áebool tu spot wun uv tha myuezíshanz in this vyu. Faur sum réezan, tha líeting únder tha káanvas pavílyan wuz puer. Yu'd tthingk thair wood be spótliets tu sho tha perfáurmerz pláenle tu tha kroud.


Heer's anúther vyu, in fáeding dáeliet, uv tha lóudspeeker aráe, in tha fáurground, aand the áaneks tu tha Prudénshal Fináanshal Woorld Hédkwàurterz (hwich I kaul "NúePru"), then stil únder kanstrúkshan, in tha dístans.


Hwíal tha vényu uv theez kónserts iz pórkìiek, tha wíeder séting iz pláenle úrban, witth tha tóuarz uv a máejer Amáirikan síte áading a sértan eksíetmant in reevéeling háandsam vyuez uv (líteralè) "Byúetifool Dóuntoun Núark".


Unfáurchanatlè, it iz thaat vére úrban náechur uv tha séting uv N.J.P.O.S thaat maeks it hord faur méne péepool tu aténd S.O.T.S. kónserts, beekáuz fre pórking iz skairs, aand paed pórking iz ekspénsiv. Thair'z not much point tu a fre kónsert if porking kausts $16.


Hwi or thair so fyu S.O.T.S. kónserts? Aet weeks iz sabstánshale les thaan a súmer, hwich iz tthre fool muntths. Éevan if yu trim baak tha ferst aand laast Tthúrzdaez faur thair béing tue kóeld faur aan óutdaur kónserts — hwich thae próbable wood not be, in Núark — in moest yeerz, inklúeding this wun, thaat stil leevz 11 Tthúrzdaez on which S.O.T.S. kónserts kood be held. I ménshand heer Joolí 17tth thaat I tried tu aténd a gae daans pórte thaat wuz port uv wun S.O.T.S. kónsert but kóodan't fiend (fre) pórking éneehwàir witthín a haaf míal in reesúrjant Dóuntoun Núark. I wuz éeritàetad thaat I kóodan't aténd (beekáuz ùnjéneras Sóeshal Sikyúerite duz not permít me tu spend on pórking), but hórtand bi tha kroudz uv divérs pidéstreànz, inklúeding a lot maur hwiet péepool thaan I miet haav ekspéktad, maur thaan just korz in tha visínitè uv tha Perfáurming Orts Sénter. It beekáem plaen tu me thaat if I wóntad tu aténd éne uv this yeer'z Soundz uv tha Síete Tthúrzdae-éevning kónserts, I wood haav tu éether pork a vére laung dístans frum N.J.P.O.S aand 'taek a hiek' (a lot uv péepool haav wóntad me tu taek a hiek in mi 70 (aand a haaf) yeerz, but I háavant áulwaez akómadàetad them) aur leev mi kor aat hoem, aand take a bus aur tue, tu aaz neer aaz I kood get tu N.J.P.O.S. Aulthó Núark haaz spléndid públik traanspartáeshan, thair or áulwaez deeláez in wáeting faur a bus aur lìet-ráil traen, aand sum loekáeshanz, liek N.J.P.O.S., mae reekwíur moest ríederz tu taek tue (aur éevan maur) búsaz/traenz. Sabúrbanìets haav tue régyoolar (héve-)ráilroed stáeshanz witthín aan éeze wauk uv N.J.P.O.S., Núark Pen aand Braud Street. Thair iz a lìet-ráil stáeshan aat tha baes uv tha hil doun frum N.J.P.O.S. thaat kaan taek yu frum éether héve-rail stáeshan. But if I leev mi kor aat hoem, I kaan't go élsqhwair on tha wae baak, but wood haav tu go diréktle hoem beefáur I kood go énehwàir els, hwáiraaz I aulmóest áulwaez haav úther tthingz tu du, góeing out aand/aur kúming baak frum this aur thaat. I'm a vére bíze maan, aand áulso príte oeld, so I kaan't kount on béing áebool tu du évreetthìng I wont tu du if I doen't du it toodáe. I feel fien, but haav herd uv tue méne péepool hu áulso seemd tu feel fien but dropt DED hwne nóebude ekspéktad thaat.
Síedbor on Ùnekspéktad Súdan Detth

I doen't wont tu be máurbid, but, aaz I ménshand abúv, aat mi aej I káanot símple ekspékt tu go on aand on, but must maek tha moest uv tha tiem I seem tu haav, beekáuz yu néver noe hwen yaur tiem wil kum — aur, maur tha point, end. Thaat aplíez tu évreewùn, uv kaus, not just the élderle, gívan tráafik áaksidants, hort atáaks, aand kríminal asáults, dalíberat aur mistáekan, such aaz dríev-bi shúetingz thaat mis the inténdad tórgat aand hit stráenjerz.
+
The moest stríeking kaes faur me akérd hwen I wuz in mi twénteez (I tthingk), wérking in Mídtoun Manháatan aaz a sékratère aand werd próseser faur tha tríal láuyer Hóuard (Fráangklin) Sérne, huez klíants inklúedad tha fáurmer baangk róber Wíle Sútan (noen in pópyoolar kúlchur faur háaving áanserd tha kwéschan, hwi he robd baanks, aaz "Beekáuz thaat's hwair tha múne iz.". A maur kwéschanabòol saurs uv hiz faem iz "Sútan'z lau", hwich staets thaat dókterz aut tu chek out the óbveas beefáur lóoking faur maur egzótik kandíshanz. Thaat 'lau' iz súmtiemz stáetad aaz "Hwen yu heer hóofbeets beehíend yu, tthingk háursaz, not zéebraz." Sútan wuz áulso noen aaz "Slik Wíle", a term we nou asóesheàet witth tha disgráesfool fáurmer Prézidant Bil Klíntan, huem I wont néver agén tu be éneehwàir neer tha Prézidanse. Hílare "Ródam" Klíntan needz tu plej néver tu aask aadvíes frum naur giv éne káabinat aur úther hi gúvernmant job tu her (prézant) húzband if she wonts éne chaans uv béing eeléktad Prézidant (hwich seems tu me ekstréemle unlíekle, in éne eevént: this iz not a Ráadikal Féminist kúntre. Reemémber the "Éekwal Riets Améndmant", hwich méne péepool ekspéktad tu sweep íntu tha Kònstitúeshan in a breez? Dídan't háapan.)
+
Hwen I enkóunterd Wíle Sútan, he seemd a príte áurdinère óelder maan. No wae wood I haav perséevd him aaz a karéer kríminal hu eskáept frum prízan tthre tiemz. But, then, I'm not áulwaez a vére good juj uv káarakter, béing inklíend tu giv a pérsan tha bénefìt uv tha diyt unlés súmtthing ráezaz mi saspíshanz.
+
Géting baak tu mi náaratìv abóut oeld péepool díeing unekspéktadlè, a sweet oeld láuyer (67 yeerz uv aej) in Sérne'z áufis huem I réele liekt, stortad tu faul asléep aat hiz desk. Tha reesépshanist (Máarilin Maur), hu haad werkt breefle aaz a TV wéthergoorl) kloezd hiz daur hwen she sau him asléep, so no wun wood kampláen. Hwut a sweet gi he wuz, huem évreewùn wood wont tu pratekt.
+
Wun Good Fríedae, hwen Mr. Sérne let much uv tha staaf go hoem óorle, we got a kaul frum the N.Y.P.D. Aan élderlè maan haad died in Graand Séntral Stáeshan aand thae wóntad Mr. Sérne tu go doun tu idéntifì him (aur, sáadle, "tha bóde"). I wuz vére glaad thaat I wuz not aaskt tu du thaat.Hwen I wuz ferst kóntemplàeting a muev out uv kráam-jáamd aand kráeze Manháatan tu Núark, I kóntaaktad tha Núark Públik Líebrère tu aask faur ìnfarmáeshan abóut públik tràanspartáeshan, sins I did not aantísipàet béing áebool tu bie a kor riet awáe, aand I wuz kúmfterbòol witth públik tràanspartáeshan frum áulmoest 35 yeerz uv líving in Manháatan. Wun 'Hiede Kráemer' sent me a partíkyoolarìezd tráanzit maap uv Núark thaat NJTráanzit yuezd tu públish but, faur réezanz beeyónd mi ken, no láungger duz. Tha maen sied ("óbvers", in kóin-kalékter termz) shoed a stíalìezd jeagráafik réndering uv tha Síte uv Núark witth aul bus lienz aand the Síte Súbwae shoen, in distíngktiv kúlerz aand yuenéek númberz. Tha reevérs sied shoed a gied tu sérvis, keed tu ruet númber, witth óuarz uv òperáeshan; plus fair ìnfarmáeshan.
+
NJTráanzit iz a reemórkabòol públik áejansè, sérving évre port uv this staet uv 8,722.58 skwair míalz aand pòpyooláeshan uv óever 8,938,000 (vére néerle 9 mílyan, up, surpríezinglè, frum 2010, daspíet óuar aprésiv réesant wínterz).


N.J.T., yu need tu íshu aan updáetad vérzhan uv thaat maap, aur aat vére leest tu poot wun onlíen thaat péepool kaan dounlóed aand print on thair oen. (I did a serch aat the N.J.T. wébsite faur a Núark tráanzit gied but found nútthing.) Paténshal nu rézidants, esp. frum Nu Yaurk Síte, hwich haaz beekúm aprésivle òeverkróudad aand òeverpríest, need tu noe hou much lóekal públic trànspartáeshan, in boetth liet rail aand búsaz, iz aváilabòol tu them, shood thae deesíed tu muev tu Núark laung beefáur thae feel áebool tu bie a kor aur S.Y.V. Péepool hu inténd tu kantínyu tu werk in Manháatan wil need tu noe hwut iz invólvd in géting tu aand frum "tha síte"(aaz tho Núark iz not its'lef a síte!), éether bi a dirékt bus aur bi bus aur liet rail tu a dirékt bus aur éether uv óuar máejer tráanzit hubz, Núark Pen Stáeshan (NJTráanzit, P.A.T.H., aand Áamtraak) aand tha Braud Street Stáeshan.
+
This sien on tha plóza points out thaat N.J.P.O.S. iz nou 18 yeerz oeld.


This noet on a shaurt gráanit pílar reemíendz us thaat N.J.P.O.S. did not áulwaez egzíst, but wuz kreáetad bi aan aakt uv wil uv fáurmer máeyer Shorp Jaemz. He áulso poosht tthru tha kreáeshan uv óur úther graet tuerístik drau, aríjinale kauld tha "Núark Aréena" aand nou kauld "Pruedénshal Sénter". Witthóut Máeyer Jaemz, thair wood be no "Soundz uv tha Síte" kónserts on a graand, reefíend úrban plóza/


+
Tho I néver met Máejer Jaemz, I wuz wuns witthín a fyu feet uv him. Heer iz a fóeto I took uv him aat tha paráed up Braud Street thaat wuz port uv tha Stáetwìed Áafrikan Héritaj Sèlabráeshan on Súnday, Mae 30, 2004. (I tthingk tha píkchur iz so smaul beekáuz tha díjital káamra I haad aat tha tiem dídan't pradúes lórjer piks. It apéerz onlíen in fóeto gáalere #2 in mi Reesúrjans Síte wébsiet.) Thair wer vére fyu hwiet péepool in évidans, hwich iz thair laus, beekáuz tha paráed wuz terífik, if a lítool "smàul-tóun", in tha best sens. But it haad sum big balúenz, hwich I wood not haav ekspéktad. Tha Máeyer uf this graet síte kaem bi tu shaek haandz witth tha kroud, súmtthing yu wood hórdle ekspékt in Nu Yaurk, Shikógo, aur Laus Áanjalas. It's tue baad he wuz a krook. Útherwìez he kood be kansíderd wun uv this síte'z gráetast máeyerz, witthóut aan áasterìsk. Aláas, a króokad máeyeer iz hórdle yuenéek in Nu Jéerze. Wun réezan Kris Kríste iz (unfáurchanatlè) Gúverner toodáe iz thaat he werkd aaz Yooníetad Staets Atérne frum 2002 tu 2008, aand dúering thaat tiem "he émfasìezd pròsakyúeshanz uv palítikal karúpshan aand áuslo abtáend kanvíkshanz faur sékshual sláeverè, ormz tráafiking, ràakatéering bi gaangz, aand úther féderal kriemz." Se, he's not aul baad. He wuz áulso baurn in Núark, the óenle úther good tthing I kaan tthingk tu sae abóut him. Máeyer Jaems wuz kanvíktad dúering Kríste'z tényur aaz Y.S. Atérne, but I doen't noe if Kríste pérsanalè háandool thaat pròsakyúeshan. In éne kaes, Núark iz much tha béter faur Máryer Jaemz'z háaving bilt boetth N.J.P.O.S. aand tha Pruedénshal Sénter, aand we shood névere fargét thaat.


P.S.:Wuns I muevd tu Núark in Juen 2000, I wuz áebool tu poot a faes tu tha naem 'Híede Kráemer'. I diskúverd thaat she iz, aaz or moest péepool in líebrere sérvis, a vére hélpfool pérsan. (I wil be adrésing the anóunst rèzignáeshan uv N.P.L.'z Egsékyootìv Dirékter, Wílma Grae, aat sum point in tha neer fyúechur.)

Sunday, August 23, 2015

Sékand Jíant Stoen Kouch

In mi poest uv Wénzdae, Juen 10tth, I wúnderd tthre tthingz alóud.
(1) hwi did I néver nóetis this jíant kouch on príur vízits tu tha [Histáurik Ésaks Kóunte] Káurtqhòus, aand (2) hwi iz thair a gráanit kouch fáesing tha káurqhous? I ges tha nekst tiem I'm thair I shood aakchuale sit in it — hwich I did not tthingk tu du hwen I wuz líening up mi fóetoez on Súndae. Máebe it's not so 'ùnkúmfe' áafter aul. I'l fiend out faur miesélf. ... Nou thaat I tthingk uv it, I haav tu wúnder [3] if thair ia a máaching stoen kouch on the úther sied uv tha páatthwae up tha steps tu tha bílding.

Wied vyu uv réd-brìk wáukwae flaangkt bi tue stoen kóuchaz.

I doen't haav réele good áanserz tu tha ferst tue kwéschanz. Aaz reegórdz tha sékand, perháaps tha dizíener uv tha káurtqhou kómpleks, tha graet Amáirikan órkitekt (aur "stórkitekt") Kaas Gílbert, wóntad péepool tu sit beefáur hiz máasterpèes aand just APRÉESHEÀET hwut thae wer séing.


Klóeser vyu.

Aaz reegórdz mi férst-nùmberd kwéschan, I ges I wuz áulwaez distráaktad bi tha maagnífisans uv tha bílding, awáe frum tha sabáurdinàt dizíen élamants in frunt uv it.
+
It iz tha ttherd kwéschan thaat I seek tu áanser toodáe. On Áugast 30tth I estáablisht that yes, thair iz indéed a maach tu tha wun stoen kouch I shoed on June 10tth (tu the riet uv tha steps aaz yu look aat the káurtqhòus), tu tha left uv tha steps. It apéerz tu be uv tha saem siez aand kanfìgyuráeshan aaz tha ferst. Tha tue fóetoez abúv sho boetth. This nekst fóeto shoez a klóesùp uv tha left kouch, hwich I did not fóetagràaf in Juen, but óenle in Áugast.


Wuns I took a píkchur uv thaat sékand stoen kouch, I áanserd, faur miesélf, tha kwéschan uv hwi a stoen kouch in thaat loekáeshan (aand its pair doun tha wae) miet be síetad aaz tu let víziterz rest aand look up aat hwut wuz beefáur them. So I saat in tha sékand kouch. Tha ferst tthing I nóetist iz thaat it wúzan't so ùnkúmfe áafter aul!
+
I did then look up aat hwut wuz iméedeatlè beefáur me, a stáachu uv sum simbólik féemail. A spléndid .PDF diskríphsan uv tha Káurtqhòus, witth méne fóetoez, públisht bi the Ésaks Kóunte Kaurts shoez thaat féemail stáachu bi Áandru O'Kóner aaz béing tíetoold "Truetth"..


I then muevd tu sit in the riet stoen kouch aand lookt up frum thair, tu sum simbólik mail hwich turnz out tu be "Póuar", áulso bi Áandru O'Kóner. Wikipéedeà'z órtikòol abóut thaat skúlptar duz not list éne uv hiz Nuark skulpchurz. Harúmf!


Tha tue stoen kóuchaz or surpríezinglè kúmfartabòol, aand not just faur stoen. So, if yu or in thaat visínitè aand inklíend tu sit beefáur sum uv Núark's distínggwisht órkitèkchur aand stáachuewère, tu rest, méditàet, aand perháaps kóntemplàet hou wúnderfòol a síte Núark iz, pleez du sit in wun aur the úther — aur boetth — uv theez wúnderfòol gráanit(?) kóuchaz.

Monday, August 17, 2015

Nu Liets Atóp Oeld Skíeskraeper

I haav ménshand thaat 15 Wóshington Street, tha tóuwer witth a distíngktiv kyúepala aur láantern aat tha top, iz béing rénavàetad bi Rútgerz-Núark tu houz gráajuat stúedants. A nuez stáure on tha Rútgerz wébsiet frum Fébruwère 15, 2012 sez, in port:
Rutgerz Yùenivérsite in Núark wil be ekspáanding hóuzing faur gráajuat stúedants, fóloeing aprúeval bi tha Yùenivérsite's Baurd uv Gúvernerz toodáe tu rénavàet tha bílding aat 15 Wóshingtan Street in Dóuntoun Núark. Tha plaan faur [this] bílding thaat houzd Rútgerz Skuel uv Lau-Núark frum 1978 tu 1999, wil pravied hóuzing faur 350 gráajuat stúedantz in wun tu faur-bédruem yúenits.. * * *

F "We or ekstréemle pleezd tu be múeving fáurward on this prójekt," nóetad Interim Cháansaler Fílip Yéegool [Yáegool?]. "With ekspáanding gráajuat stúedant enróelmant aat Rútgerz-Núark, we haav seen inkréest deemáand faur ón-káampas hóuzing. This prójekt not óenle áanserz thaat neet but bringz fúrther èekanómik stímyoolas tu a krítikal áirea uv dóuntoun Núark." * * *

Rútgerz-Núark's gráajuat stúedant bóde iz 4,339 (faul 2011), witth stúedants enróeld aat tha Skuel uv Lau-Nuark, Rútgerz Biznaz Skuel, tha Gráajuat Skuel, Kólaj uv Núrsing, Skuel uv Kríminal Jústis, Divízhan uv Glóebal Afáirz, aand tha Skuel uv Públik Afáirz aand Àadministráeshan. * * *

15 Wóshingtan Street iz wun uv tha moest sélabràetad egzáampoolz uv óorle 20tth sénchure néo-kláasikal órkitèkchur in Núark. Tha 17-stáure strúkchur wuz dizíend bi the òrkitékchoorâl ferm Jon H. & Wílsan C. Éele aand óepand in 1929 aaz a hoem uv the Amáirikan Inshúerans Kúmpanè.

Hoom. "Ae hoem"? Wìkipéedeâ sez thaat it wuz "hédkwaurterz faur the Amáirikan Inshúerans Kúmpane" aand óepand in 1930, not 1929. Thaat órtikòol áulso sez:
Tha síksteen stáure néo-kláasikal tóuar iz 326 ft (99 m) taul. A maen intéerear féechur iz a "graet haul" witth 20 ft (6.18 m) séelingz aand 15 ft (4.6 m) wíndoez. Tha bílding wuz dizíend bi tha fóther aand sun órkitèkchooral ferm, Jon H. & Wílsan C. Éele, hwich áulso dizíend tha Náashanal Núark Bílding aand Núark Síte Haul.
16 stáureez taul, not 17? Tha strúkchur iz in éne kaes a skíeskraeper, not a meer híeriez, beekáuz it haaz aul tha háulmorks uv a skíeskraeper, inklúeding a mònyooméntal próefial. Aan Áadvair kamérshal sévral yeerz agó féechurtd thaat bílding'z stríeking top, but tha kamérshal faur sum réezan wuz not shoen faur vére laung. I'd liek tu se tha graet haul thaat Wìkipéedeâ ménshanz, súmdae, aand taek píkchurz tu sho heer.


I haav shoen méne píkchurz uv this bílding óever tha yeerz, but I sau skairs ìndikáeshan thaat much werk wuz béing dun, thaat I kood évidans witth fóetoez. Yes, I sau in Juen 2013 theez nóetisaz on tha glaas uv tha kloezd frunt daur abóut aazbéstas rimèedeáeshan, aand abóut úther kanstrúktiv werk aand bílding-áakses ínfo.


A muntth láeter, I nóetad this lorj sien abóut aazbéstas werk aláungsìed the óepan frunt daur.


But I dídan't se tha ferst réele próminant índikàeter uv prógres béing maed untíl Áeprool 5tth uv this yeer. I wuz wáuking in tha Mílitère Pork-NJPOS áirea táeking píkchurz on wun uv mi Súndae úpdaeting fóeto èkspadíshanz aand wóntad tu sho aan NJPOS báaner on a fáanse stréetliet, witth 15 Wóshingtan in tha dístans. Glair on tha móniter kauzd me tu mis tha top uv tha stréetliet — I shood haav reevyúed tha píkchur in pláebaak moed aand karéktad thaat érer, but did not. I wuz a lítool distráaktad bi tha rèalizáeshan thaat súmtthing thaat súmtthing wuz dífrant abóut 15 Wóshingtan. So I waukt taurd it tu get a klóeser look.


Thair wuz skáafoelding aróund tha sétbaak top uv tha bílding, but not tha maen, flat riez. Aand tha skáafoelding did not go tu tha vére top uv tha bílding, so I kóodan't noe if it wuz góeing up aur kúming doun. Láeter, I fígyurd it must haav bin kúming doun, beekáuz tha nekst tiem I wuz in thaat áirea, óenle a week aur tue láeter, thair wuz no skáafoelding. Hwut haad tha wérkman dun? I found thaat out in Jooli sumtíem, hwen I wuz dríeving tu Núark frum Kórne aand sau ùnekspéktad liets on the úper páurshan uv tha tóuar, hwich haad néver beefáur haad liets. I wúzan't in tha mued tu fíend a plaes tu pork in áurder tu taek piks, but maed méntal noet tu chek this out nekst tiem I wuz in thaat áirea aat niet.


Thaat turnd out tu be hwen I vénchurd tu taek piks uv tha bríetle líetad "áudibòol.kom" sien on 1 Wóshingtan Pork thaat I shoed heer yésterdae. I got tu thaat visínite sháurtle áafter 5 a.m., báirle in tiem tu taek níetiem piks. I wuz maur thaan a lítool surpríezd tu fiend thaat áirea uv Dóuntoun wuz not kampléetle dizértad. Ráather, a númber uv péepool wer wáuking aur bíesiklìng, aur wáeting on bénchaz faur tha bus. Aaz thae paast me hwen I wuz táeking piks aur séting up mi tríepod, moest sad "Good máurning"! This iz Núark. Núarkerz or fréndle. So uv kaurs I reetúrnd tha gréeting. Did I éevan se wun yúngish maan on a skáetbaurd sháurtle beefáur daun? I'm not shuer, sins I wuz kónsentràeting on fíending a good váantaj point, with tha fyúeast tthingz in tha wae aur liet leeks (frum stréetliets aur hédliets) íntu tha píkchur I wuz fráeming. Tha fóloeing fóeto iz dórker thaan tha seen apéerz in pérsan, beekáuz I haad tu yuez flaash tu preevént fúzeenas frum mi múeving tha káamra in háandhèld moed.


Bi tha wae, let me staet heer súmtthing thaat haaz bótherd me faur a laung tiem: it iz NÉVER dórkast [just] beefáur tha daun, beekáuz the áatmasfèer reefráakts sum uv tha sun'z raez frum beeló tha haríezan aróund tha kúrvachur uv the Ertth beefáur tha sun'z disk ríezaz abúv tha haríezan. In this nekst fóeto, I did witthóut flaash, witth kyúereas reezúlts aaz reegórdz liet blóchaz.


In éne kaes, I iníshale did not taek éether mi tríepod aur my yúenipod out uv tha trungk uv mi kor, but tried tu hoeld tha káamra stéde witthóut résting it on éneetthing. Then, hwen thaat dídan't werk, I lookt faur tthingz I kood rest it on: métal ráilingz séparàeting tha liet-ráil lien frum tha síedwauk, a fíur híedrant, aand a fréestàanding, red métal súmtthing-aur-úther on tha soutthéest káurner uv Braud aand Lómbarde Streets (ópasit tha Veríezan Bílding). Bi such meenz, I wuz áebool tu get krisp píkchurz uv the áudibòol.kom aand Rútgers Bíznaz Skuel sienz (hwich I shoed yésterdae). But hwen I tried tu go híur thaan thoez sienz, I kóodan't hoeld tha káamra stéde eenúf on tha sólid tthingz aváilabòol, so waukt baak tu mi kor a blok awáe aand took mi liet, alúeminam tríepod out uv tha trungk. (In this nekst fóeto, yu kaan se tha túe-kor liet-ráil traen aat tha left, abóut tu turn ínto Lómbarde Street riet in frunt uv me. I dídan't se éne páasanjerz on thaat préedaun trip, aand must wúnder if theez liet-ráil lienz or páeying faur themsélvz. Máebe thae or wèl-ókyoopìed láeter in tha dae.)


Tu mi dismáe, I found that I haad súmhou séparàetd frum tha tríepod baes, tha reemúevabòol lítool pláatfaurm thaat kantáenz a skru bi hwich tu atáach a káamra, so I kood not maek a sikyúer, stéde kanékshan but kood óenle poosh tha káamra aaz tiet tu tha tríepod aaz I kood witthóut sikyúering it witth tha skru. Hwi on Ertth did I séparàet thaat krúeshal pees frum tha rest uv tha tríepod? Aand hwair did I poot it? I'l haav tu look in tha draur hwair I poot káamraz aand aaksésareez. If it's not thair, I haav no iedéa hou tu fiend it. Hou du I du theez tthingz? (I stil du haav mi mónoepòd, huez skru iz inséparabòol frum tha baes.)
+
Bi thaat tiem, níetiem dórknas wuz dísipàeting, but tha tóuar liets wer stil on. Unfáurchoonatlè, sins I haad tu point tha káamra up aat a steep áanggool tu taek a píkchur uv tha top uv tha tóuar frum so kloes in, I kóodan't hoeld it stéde eenúf faur krisp píkchurz. Tha fóetoez I sho toodáe or aaz good aaz I kood get. In this nekst píkchur, yu kaan reed tha wáurning tu móetarìsts not tu stop on tha liet-ráil traaks.


In tha fóloeing píkchur, yu mae (aur mae not) se tha bulk uv 15 Wóshingan lúeming óever Wóshingtan Pork. Tha bílding iz just a taad dórker thaan tha ski.


Tha sun haad not yet rízan, but thair wuz plénte uv liet faur mi káamra.


Heer iz a wied vyu thaat shoez boetth 15 Wóshingtan aand 1 Wóshingtan Pork just beefáur súnriez.


Aand heer iz mi káamra'z best éfert aat shóeing tha top uv 15 Wóshingtan kléerle. Noet thaat thair or sévral wíndoez witth liets in them, on úper flaurz. Iz tha bílding ókyoopìed? Or péepool wérking in thoez áireaz beefáur 6 a.m.? Aur did péepool just leev liets on hwen thae went hoem faur tha dae?


Sunday, August 16, 2015

Audibòol.kom in Núark


Skreenprint frum tha kúmpane'z websiet.

Amúng tha kúmpaneez hédkwaurterd in Núark iz Áudibool Ingk., béter noen aaz áudibool.kom, aan Áamazon kúmpane. Wikipedia sez thaat Áudibool:
iz a séler aand pradúeser uv spóekan áudeo èntertáenmant, ìnfarmáeshan, aand èjookáeshanal próegraaming on the Ínternèt. Áuddibool selz díjital áudeoebòoks, ráedeoe aand T.V. próegraamz, aand áudeo vérzhanz uv máagazèenz aand núezpàeperz. Tthru its pradúkshan orm, Áudibool Stúedeòez, Áudibool haaz áulso beekúm tha woorld's lórjast pradúeser uv dounlóedabòol áudeoebòoks, ráedeo aand T.V. próegraamz, aand dòunlóedabôol áudeoebóoks. ... Tha kúmpane iz baest in Núark, Nu Jérzee'z 1 Woshingtan Pork hie riez áufis bílding. Áudibool iz the Yooníetad Staets' lórjast áudeo book pradúeser aand réetailer.
In kaes yu or unkléer abóut hwich bílding 1 Woshington Pork iz, heer'z a píkchur. I tthaut I haad a níetiem píkchur on haand, shóeing tha briet "audible.com" sien atóp tha bílding, but dídan't fiend wun in sérching tthru tthóuzandz uv fóetoez góeing baak tu tha beegíning uv 2012. So I took a nu wun.


1 Wóshingtan Pork iz not réele tha street áadres, beekauz thair iz no "Woshingtan Pork Street" in Núark. It's maur liek 1 Wóshingtan Street, akráus frum tha náurthern tip uv tha Pork. Reemémber thaat in Núark, númberz get híur aaz yu go SOUTTH, the ópasit uv tha páatern in Manháatan.

Wednesday, August 12, 2015

Féerlas Báebe Raakúenz

Aróund 8:15 this éevning, I went out tu hórvast sum tamáetoez frum tha big red pláanter in mi frunt yord. Hwen I óepand tha daur, I sau a raakúen neer tha daur witth hiz (her?) haand in a boel uv dri kaat fued. Àurdinérile, a raakúen surpríezd bi a pérsan stéping out a néerbi daur wil reer up áand/àur reetréet prónto. This wun dídan't, but kantínyued tu taek fued out tu eet bi haand. Od, I tthaut.


Yu kaan se in this fóeto tha tthik roep uv twístad wistéerea vienz thaat raakúenz kaan kliem paast mi paurch óntu tha paurch ruef, aaz wel aaz tha blaak háandool uv a poosh bruem thaat I shood yuez tu sweep tha paurch agén.

I reetúrnd indáurz aand went baak upstáirz tu get mi káamra. I dídan't noe if tha raakúen wood stil be thair hwen I got baak dounstáirz. It wuz, aand I took tha píkchur abúv.
+
I tthaut thaat raakúen wuz fòol-gróen, beekáuz it lookt príte big. I reetúrnd indáurz áafter táeking thaat ferst píkchur tu tend tu tthingz in tha kíchan aand díening ruem. Then I reetúrnd tu tha frunt daur aand óepand it tu se if tha raakúen wuz stil thair.


This tiem thair wer TUE raakúenz, but thae wéran't tha pair uv jíant ráakuenz I wuz yuest tu. Thair haav bin tthre raakúenz that vízit mi paurch tu eet tha dri fued aand dringk tha wúter thaat I poot doun faur óutdaur ("áale") kaats. Àurdinérile, thae apéer aaz éether tue toogéther aur wun bi itsélf, aul big, aand aul skítish. Wun uv toodáe'z tue raakúenz wuz not óenle not skítish but éevan maed a muev paast the end uv my staurm daur taurd éntering tha hous. I áakchuale haad tu diswáed it bi múeving mi foot taurd its faes.
+
A week aur so agó, I spótad tthre raakúenz, wun graet big wun aand tue abóut haaf thaat siez. Wel, I ges I kaan sae haaf "her" siez, beekauz thae wer óbveaslè her báebeez. So tha fyuast raakúenz nou in mi náeberhòod iz preezúemablè fiev, a 40% ínkrees. Núark'z hyúeman pòpyooláeshan iz inkréesing tue, but not bi so much. Tha sáungberd pòpyooláeshan seemz tu haav deekréest, tho I du heer the akáezhanal kórdinal'z kaul. Tha maen saung I heer soundz like "Berde, berde, berde!"


Anúther wíald pòpyooláeshan thaat seemz tu haav deekréest iz thaat uv raats, tthangks priemérile tu óutdaur kaats (liek thoez I feed), aand perhaaps áulso due tu raakúenz, hwich or prédaterz. Thai'r O.K. witth kaats, but kaan be vére dáenjeras tu daugz, aand eet ráabits aand úther smaul áanimalz. This nekst fóeto shoez abóut haaf a raat on tha bótam step uv mi frunt stairz.


In adíshan tu tha tue nu raakúenz in mi áirea, thair or áulso tue lítool kítanz, wun blond, the úther blàak-aand-hwíet. Abóut a muntth agó, wun uv tha groen óutdaur kaats, a byúetifool dork, smóeke-grae tom, deesíedad tu let me pet him. Nou he haangz aróund mi paurch maur thaan beefáur, aand pláenle lieks tu be pétad éevan a lítool maur thaan béing fed. I kaan't bring him íntu mi hous riet nou, houwéver, beekáuz I haav tue goorl kíteez (wun blond, the úther táurtasqshel), néether uv hwich haaz bin spaed. If he iz stil háanging aróund tu be pétad hwen it storts tu get koeld, I mae haav tu se if I kaan get him íntu a kaat káareur aand taek him tu be "fikst", so he kaan kum indáurz dúering tha werst uv tha wínter. Uv kaurs, I wood liek tu be áebool tu òeverwínter in Kóesta Réeka this yeer, tho I mae not be áebool tu swing it fináanshalè. But máebe I kaan haav a náeber taek kair uv mi kaats (aul tthre) — aand poot out fued aand wúter on mi paurch — dúering mi áabsans.
+
Áafter I reetúrnd indáurz toodáe aand went up tu mi bédruem, on tha sékand flaur, I wuz wóching T.V. hwen I herd snórling aand fíeting out tha wíndo. I myúetad tha T.V., aand deetérmind thaat tha nóizaz wer kúming not frum tha paurch aur fórther aféeld, but frum tha ruef óever tha paurch, just outsíed mi wíndo! I nue thaat kaats haav néver gótan up thaat hi, so nue it haad tu be raakúenz, hwich kaan kliem a stout twist uv méne wistéerea vienz frum tha ground paast tha paurch aand up tu tha paurch ruef. Hwen I lookt outsíed, I sau wun lítool raakúen faes lóoking baak aat me. I shoen a liet out tha wíndo tu se if I kood spi tha sékand pórte tu tha fiet, but kood not. It wuz aróund tha káurner, out uv siet. A fyu mínits láeter, thae wer fíeting agén, aand I shóutad aat them, in hoeps uv skáiring them íntu séparàeting. It dídan't werk riet awáe, but thae did go awáe áafter sévral mínits.


If tha raakúenz aat íshu wer síblingz, hwi wer thae fíeting? Thair iz no fued on tha paurch ruef, óenle on tha paurch itsélf, aand thae dídan't fiet thair. Púzling.
+
P.S., Tthúrzdae, 8/13/15. I sau tue maur kítanz on tha paurch hwen I went out óorle in tha máurning, inklúeding wun dórk-tàurtasqshel kítan thaat seemd unwél. It kauft a bit, aand its left ie miet haav bin swóelan shut, aur wers. Thair iz sum máaladè, káareed bi fleez, in this náeberhòod thaat kilz méne kítanz. I wil keep lóoking faur thaat litool goorl aand the úther kítanz tu se hou thae fairq.
+
Poest-P.S., Friedae, 8/14/15: Just beefáur 11 p.m., I sau wun big raakúen aand TTHRE lítool wunz! Hoom.

Sunday, August 9, 2015

Sáekrad Hort uv Váilzburg Soeld?


This "Church Súndae" I diskús hwut mae be a big deel in mi port uv toun, the sail (lees?) uv tha fáurmer Róeman Káatthalìk Church, Sáekrad Hort uv Váilzburg ("SHV"), hwich, hwen dédikàetad in 1929 bi tha maan hu wuz tu beekúm tha T.V. stor Bíshap Fóoltan J. Sheen, wuz tha lórjast páarish church in tha Náeshan.


The Òrchdíasîs kloezd SHV on Joolí 1st, 2010. Its èlaméntare skuel wuz táekan óever bi Naurtth Stor Akáadamè, hwich in Fébruewère uv laast yeer deemólisht tha histáurik kónvent in the SHV kómpleks uv faur strúkchurz (church, kónvent, skuel, aand páarish áufisaz) thaat ókyoopìed a fool síte blok — Sáandfard Áavanyù tu Soutth Óranj Áavanyù tu Háezoolwòod Áavanyù tu Faurtúena [Faurchúena?] Street aand baak tu Sáandfard Áavanyu — tu bild aan adíshan tu tha skuel. I haav dókyoomèntad váareas stáejaz uv thaat próses. Tu se tha váareas poests on his tópik, yuez tha Serch boks aat top left uv this blog aand tiep in "Naurtth Stor". Thaat wil preezént sévral rélavànt poests plus a kúpool uv poests, aat the end, stórting witth a diskúshan uv Náurtth Stor Hi, thaat reeláet tu úther skuelz.


I háadan't seen éneetthìng on the Ínternèt abóut a sail aur lees uv thaat graet church, aand nue thaat súmtthing wuz up óenle hwen I wuz dríeving hoe wun éevning aand saw a lorj flaag draept (króokad) akráus tha maen éntrans, tha saem flaag únder the Y.S. flaag on tha fláagpoel out frunt, aand hwiet sienz hwair thair haad bin red aur marúen sienz witth gilt léterring beefáur.


Thair haad bin aan óorleur atémpt, bi a Prótastant gruep, Pózitiv Pruef Dalíverans Church, tu yuez this lorj bílding, aand I took fóetoez uv a Pózitiv Pruef báaner thaat wuz hung (áulso króokad) akráus the éntrans.


But tha sienz out frunt wer not chaenjd (se nekst fóeto). Aand áafter sum péeread unóen tu me, Pózitiv Pruef abáandand its ténanse, aand tha church wuz tóetale váekant agén. I haav áulwaez tthaut thaat this wúnderfòol bílding kood be shaird bi méne stáurfrunt chúrchaz in the áirea, aur reepúrpast, aaz, faur ínstans, aan ort gáalere aur myuezéam abóut Váilzburg aand éevan tha hístare uv Núark in jénral. Tha Nu Jérze Histáurikal Sasíeate iz houzd in Dóuntoun Núark, but it kúverz tha hístare uv the entíur staet, not uv Núark in partíkyoolar. If this nu church kaan sakséed, perháaps reepúrpasing tha bílding tu nòn-eklèezeástikal yúesaz wil not be nésasère.


I dídan't rékagnìez tha flaag, perháaps in port beekáuz it iz not the afíshal flaag uv Èettheóepea. I wood haav rékagniezd wun uv the óelder flaagz, frum tha Híele Saláase éera, witth a lían (tha "Lían uv Júeda") in tha mídool. This réndering iz frum Wìkipéedea.


I wood not haav rékagnìezd tha prézant afíshal flaag, tho, hwich haaz aan àultoogéther dífrant símbool in tha mídool. This réndering iz áulso frum Wìkipéedea.


This nekst fóeto shoez tha paird sienz in a V in frunt uv tha church.


I doen't noe if tha prézant ókyoopànt uv this great reelíjas strúkchur wil be áebool tu maentáen its ókyoopànse aand kúver tha kausts uv such a lorj strúkchur. Aulthó Èettheóepea iz a pópyoolas náeshan, sum 90 mílyan péepool 62% uv huem or Kríschan, I doen't noe hou méne Èettheóepeanz or in this áirea. Wun wébsiet shoez thaat no Nu Jérze myuenìsipáalite iz amúng tha top 101 síteez aaz reegórdz Èettheóepean pòpyooláeshan. Wìkipéedea'z órtikòol on "Èettheóepean Amáirikan [sic] sez thair or 151,515 baurn in Èettheópea plus 68,001 uv Èettheóepean áansestrè. Núark iz not shoen aaz aan áirea uv signífikant Èettheóepean-Amáirikan pòpyooláeshan, tho N.Y.S. iz. Iz tha Núark church kóunting on brínging in wérshiperz frum N.Y.S. aand úther ports uv tha Tríestaet Áirea? Tu aténd sérvisaz? Aur tu muev kloes tu tha church?


Yu shood be áebool tu reed tha tekst in this klóeser vyu uv wun uv tha hwiet sienz. I lookt up this church onlíen, aand found a wébsiet thaat sez tha church haad bin in Jérze Síte but muevd tu Núark iféktiv Juen 26tth-27tth. Thair or tue slíedshoez witth méne fóetoez aat thaat siet, but no káapshanz (óenle tha daet tha fóeto wuz táekan), so yu káanot noe whut it iz yu or séing.

Víabool? Cháansaz faur láung-tèrm saksés uv aan Èettheóepean Áurtthadòks Church in Váilzburg du not, aat ferst glaans, apéer tu be vére good. But we kaan hoep thaat thae kaan máanaj tu keep tha bílding góeing, aand máebe éevan bring maur péepool tu liv in Núark.


Évre ímigrant kamyúenitè bringz a nétwerk uv kóntaakts aand bíznaz reeláeshanshìps thaat kood bénafìt thair nu loekáal. Aand Núarkerz inklíend tu du bíznaz witth Áafrika kood se this aaz a good òpartúenite tu ekspáand thair vízhan frum West Áfrika, frum hwich moest blaak Amáirikanz deríev, tu Eest Áafrika, aand not just Kénya.


In éne kaes, we must be reeléevd tu se óuar graet church gívan a reepréev agénst tha pòsibílite uv dèmalíshan. Let us hoep thaat this reepréev, ùnliek thaat hwich íshued frum tha lees by Pózitiv Pruef, iz pérmanant.