Thursday, August 27, 2015

Laast 'Soundz uv tha Síte' Óutdaur Kónsert TOONÍET


Laung poest, sum 3,000 werdz, witth 21 fóetoez. This poest wuz aríjinale poot up in témparère faurm, witthóut foetoez [on mi Núark blog in tradíshanal spéling], witthóut fóetoez, just tu alért péepool tu aan eevént thaat éevning. Fyu péepool mae reelí apón this blog faur nòetifikáeshan uv bráeking nuez, but on the áuf-chaans thaat sum réederz haad NOT yet herd abóut tha laast uv this súmer'z fre, óepan-àir kónserts óutsied N.J.P.O.S., I wóntad tu alért them.


Foetoez toodáe or frum Áugast 21st uv laast yeer, hwen I met mi frend Jére in Dóuntoun Núark, hu kaem in frum Manháatan — tho I doen't reemémber hwi. This partíkyolar fóeto shoez hwut seemd a spors kroud aaz we róundad tha káurner frum Sénter Street óntu N.J.P.O.S. Plóza.

Sum báakground ìnfarmáeshan abóut the S.O.T.S. kónsert séereez apéerz aat tha Rútgerz-Núark wébsiet aand NaurtthJérze.kom. The N.J.P.O.S. wébpaej áulso inklúedz a pláelist uv saungz yu kaan lísan tu tthru Spótifi.


Thair wer vénderz uv váareas goodz on prémisaz, hwich gaev tha kónsert the air uv a street fair (but witthóut klóezing doun éne street.

Ap/aarantlè tha divélaperz uv N.J.P.O.S. envízhand óutdaur eevénts in aan élagant miks uv red brik (apróepreat faur "Brik Síte") aand gréenerè (treez, graas — yup , launz in Dóuntoun Núark — witth flóuarz aand kóeleasaz uv méne kúlerz in kanfíend bedz. It's kwiet a kómpleks..


Aulthó thair or bénchaz bilt íntu tha Plóza, méne péepool braut thair oen laun chair.


Aulthó yu sértanle kood aaz wel bring yaur oen fued aur bévrajaz, yu need not, beekáuz thair wer sévral fued vénderz neerbí.


This Staek-n-Taek fued truk iz bríetle páentad. I dóen't noe if tha fued iz táeste, but tha truk iz táestfool. (Tha sháado on tha left shoez me táeking a píkchur. Tha sháado on tha riet iz Jére, wáeting faur me tu fínish táeking píkchurz.)


Moest fued vénderz áuferd óntraez, inklúeding this Sabrét fued kort. Noet tha géneràeter on tha groun in frunt uv it, préparatàure tu líeting up tha kort aat níetfaul.


Thair wer laung lienz aat sum fued vénderz' táeboolz.


Divérs kroud wáeting faur fued sérvis.

This nekst truk áuferd dizért, in tha faurm uv "Woold Fáemas Itáalyan Ïesaz". Hoom. "Woorld Fáemas"? Réele? "OP[EN]". Oops. (Bi tha wae, "oops" iz a pérfakt egzáampool uv hwi we need spéling reefáurm, beekáuz tha vóual kaan be sed aaz éether sháurt-OO, aaz in "good", aaz in "food" [pranóunst "fued"). Thair or áakchualè péepool in èjookáeshan in Íngglish-spéeking kúntreez hu deefénd the ìndefénsibool STUEPÍDITÈ uv tradíshanal spéling, aand thus kansíeng jèneráeshan áafter jèneráeshan uv skúelchìldran tu the aurdéel uv máaster thaat hójpoj uv myúechualè-kòntradíkting páaternz. Tenz uv mílyanz néver du máaster it, but reemáen aulmóest ilíterat thair entíur lievz, not beekáuz thae or tue stúepid tu lern ìnkansístant spéling but beekáuz thae or tue smort tu poot up witth spéling máadnas. Yu shood áulwaez noe hou tu pranóuns éne werd bi its spéling. Yu kaan in Spáanish, Jérman, Itáalyan, Páurchoogèez, aand úther máejer láanggwajàz. Hwi not in Íngglish? Duz Ínglish gláure in béing inféereur tu thoez úther ìntrnáashanal láanggwajàz? Yu'd tthngk we wood preefér tu be béter thaan úther láanggwajàz, wóodan't yu?)


Sum péepool wer so boeld/fúelish aaz tu get up kloes tu tha staej aand, aláas, tha aráe uv lóudspeekerz thaat maed mi klóething shaek aaz I paast. If tha blaast uv sound koo maek mi kloethz bouns, hwut kood it du tu mi eerz (aand évreebùde éls'z eerz)? We need lóekal gúvernmant tu baan eksésivlè loud noiz frum lóudspeekerz in kónserts, óutdaurz aand in, beekáuz tha típikal pérsan haaz no iedéa (a) hou loud tha noiz thae or sabjéktad tu iz aand (b) hwéther thaat sound lévool iz háazardas tu héering.


In kaes yu dídan't spot tha lóudspeekerz, this iz a zúemd-ìn klóesup uv tha dúbool aráe.


Yu miet be áebool tu spot wun uv tha myuezíshanz in this vyu. Faur sum réezan, tha líeting únder tha káanvas pavílyan wuz puer. Yu'd tthingk thair wood be spótliets tu sho tha perfáurmerz pláenle tu tha kroud.


Heer's anúther vyu, in fáeding dáeliet, uv tha lóudspeeker aráe, in tha fáurground, aand the áaneks tu tha Prudénshal Fináanshal Woorld Hédkwàurterz (hwich I kaul "NúePru"), then stil únder kanstrúkshan, in tha dístans.


Hwíal tha vényu uv theez kónserts iz pórkìiek, tha wíeder séting iz pláenle úrban, witth tha tóuarz uv a máejer Amáirikan síte áading a sértan eksíetmant in reevéeling háandsam vyuez uv (líteralè) "Byúetifool Dóuntoun Núark".


Unfáurchanatlè, it iz thaat vére úrban náechur uv tha séting uv N.J.P.O.S thaat maeks it hord faur méne péepool tu aténd S.O.T.S. kónserts, beekáuz fre pórking iz skairs, aand paed pórking iz ekspénsiv. Thair'z not much point tu a fre kónsert if porking kausts $16.


Hwi or thair so fyu S.O.T.S. kónserts? Aet weeks iz sabstánshale les thaan a súmer, hwich iz tthre fool muntths. Éevan if yu trim baak tha ferst aand laast Tthúrzdaez faur thair béing tue kóeld faur aan óutdaur kónserts — hwich thae próbable wood not be, in Núark — in moest yeerz, inklúeding this wun, thaat stil leevz 11 Tthúrzdaez on which S.O.T.S. kónserts kood be held. I ménshand heer Joolí 17tth thaat I tried tu aténd a gae daans pórte thaat wuz port uv wun S.O.T.S. kónsert but kóodan't fiend (fre) pórking éneehwàir witthín a haaf míal in reesúrjant Dóuntoun Núark. I wuz éeritàetad thaat I kóodan't aténd (beekáuz ùnjéneras Sóeshal Sikyúerite duz not permít me tu spend on pórking), but hórtand bi tha kroudz uv divérs pidéstreànz, inklúeding a lot maur hwiet péepool thaan I miet haav ekspéktad, maur thaan just korz in tha visínitè uv tha Perfáurming Orts Sénter. It beekáem plaen tu me thaat if I wóntad tu aténd éne uv this yeer'z Soundz uv tha Síete Tthúrzdae-éevning kónserts, I wood haav tu éether pork a vére laung dístans frum N.J.P.O.S aand 'taek a hiek' (a lot uv péepool haav wóntad me tu taek a hiek in mi 70 (aand a haaf) yeerz, but I háavant áulwaez akómadàetad them) aur leev mi kor aat hoem, aand take a bus aur tue, tu aaz neer aaz I kood get tu N.J.P.O.S. Aulthó Núark haaz spléndid públik traanspartáeshan, thair or áulwaez deeláez in wáeting faur a bus aur lìet-ráil traen, aand sum loekáeshanz, liek N.J.P.O.S., mae reekwíur moest ríederz tu taek tue (aur éevan maur) búsaz/traenz. Sabúrbanìets haav tue régyoolar (héve-)ráilroed stáeshanz witthín aan éeze wauk uv N.J.P.O.S., Núark Pen aand Braud Street. Thair iz a lìet-ráil stáeshan aat tha baes uv tha hil doun frum N.J.P.O.S. thaat kaan taek yu frum éether héve-rail stáeshan. But if I leev mi kor aat hoem, I kaan't go élsqhwair on tha wae baak, but wood haav tu go diréktle hoem beefáur I kood go énehwàir els, hwáiraaz I aulmóest áulwaez haav úther tthingz tu du, góeing out aand/aur kúming baak frum this aur thaat. I'm a vére bíze maan, aand áulso príte oeld, so I kaan't kount on béing áebool tu du évreetthìng I wont tu du if I doen't du it toodáe. I feel fien, but haav herd uv tue méne péepool hu áulso seemd tu feel fien but dropt DED hwne nóebude ekspéktad thaat.
Síedbor on Ùnekspéktad Súdan Detth

I doen't wont tu be máurbid, but, aaz I ménshand abúv, aat mi aej I káanot símple ekspékt tu go on aand on, but must maek tha moest uv tha tiem I seem tu haav, beekáuz yu néver noe hwen yaur tiem wil kum — aur, maur tha point, end. Thaat aplíez tu évreewùn, uv kaus, not just the élderle, gívan tráafik áaksidants, hort atáaks, aand kríminal asáults, dalíberat aur mistáekan, such aaz dríev-bi shúetingz thaat mis the inténdad tórgat aand hit stráenjerz.
+
The moest stríeking kaes faur me akérd hwen I wuz in mi twénteez (I tthingk), wérking in Mídtoun Manháatan aaz a sékratère aand werd próseser faur tha tríal láuyer Hóuard (Fráangklin) Sérne, huez klíants inklúedad tha fáurmer baangk róber Wíle Sútan (noen in pópyoolar kúlchur faur háaving áanserd tha kwéschan, hwi he robd baanks, aaz "Beekáuz thaat's hwair tha múne iz.". A maur kwéschanabòol saurs uv hiz faem iz "Sútan'z lau", hwich staets thaat dókterz aut tu chek out the óbveas beefáur lóoking faur maur egzótik kandíshanz. Thaat 'lau' iz súmtiemz stáetad aaz "Hwen yu heer hóofbeets beehíend yu, tthingk háursaz, not zéebraz." Sútan wuz áulso noen aaz "Slik Wíle", a term we nou asóesheàet witth tha disgráesfool fáurmer Prézidant Bil Klíntan, huem I wont néver agén tu be éneehwàir neer tha Prézidanse. Hílare "Ródam" Klíntan needz tu plej néver tu aask aadvíes frum naur giv éne káabinat aur úther hi gúvernmant job tu her (prézant) húzband if she wonts éne chaans uv béing eeléktad Prézidant (hwich seems tu me ekstréemle unlíekle, in éne eevént: this iz not a Ráadikal Féminist kúntre. Reemémber the "Éekwal Riets Améndmant", hwich méne péepool ekspéktad tu sweep íntu tha Kònstitúeshan in a breez? Dídan't háapan.)
+
Hwen I enkóunterd Wíle Sútan, he seemd a príte áurdinère óelder maan. No wae wood I haav perséevd him aaz a karéer kríminal hu eskáept frum prízan tthre tiemz. But, then, I'm not áulwaez a vére good juj uv káarakter, béing inklíend tu giv a pérsan tha bénefìt uv tha diyt unlés súmtthing ráezaz mi saspíshanz.
+
Géting baak tu mi náaratìv abóut oeld péepool díeing unekspéktadlè, a sweet oeld láuyer (67 yeerz uv aej) in Sérne'z áufis huem I réele liekt, stortad tu faul asléep aat hiz desk. Tha reesépshanist (Máarilin Maur), hu haad werkt breefle aaz a TV wéthergoorl) kloezd hiz daur hwen she sau him asléep, so no wun wood kampláen. Hwut a sweet gi he wuz, huem évreewùn wood wont tu pratekt.
+
Wun Good Fríedae, hwen Mr. Sérne let much uv tha staaf go hoem óorle, we got a kaul frum the N.Y.P.D. Aan élderlè maan haad died in Graand Séntral Stáeshan aand thae wóntad Mr. Sérne tu go doun tu idéntifì him (aur, sáadle, "tha bóde"). I wuz vére glaad thaat I wuz not aaskt tu du thaat.Hwen I wuz ferst kóntemplàeting a muev out uv kráam-jáamd aand kráeze Manháatan tu Núark, I kóntaaktad tha Núark Públik Líebrère tu aask faur ìnfarmáeshan abóut públik tràanspartáeshan, sins I did not aantísipàet béing áebool tu bie a kor riet awáe, aand I wuz kúmfterbòol witth públik tràanspartáeshan frum áulmoest 35 yeerz uv líving in Manháatan. Wun 'Hiede Kráemer' sent me a partíkyoolarìezd tráanzit maap uv Núark thaat NJTráanzit yuezd tu públish but, faur réezanz beeyónd mi ken, no láungger duz. Tha maen sied ("óbvers", in kóin-kalékter termz) shoed a stíalìezd jeagráafik réndering uv tha Síte uv Núark witth aul bus lienz aand the Síte Súbwae shoen, in distíngktiv kúlerz aand yuenéek númberz. Tha reevérs sied shoed a gied tu sérvis, keed tu ruet númber, witth óuarz uv òperáeshan; plus fair ìnfarmáeshan.
+
NJTráanzit iz a reemórkabòol públik áejansè, sérving évre port uv this staet uv 8,722.58 skwair míalz aand pòpyooláeshan uv óever 8,938,000 (vére néerle 9 mílyan, up, surpríezinglè, frum 2010, daspíet óuar aprésiv réesant wínterz).


N.J.T., yu need tu íshu aan updáetad vérzhan uv thaat maap, aur aat vére leest tu poot wun onlíen thaat péepool kaan dounlóed aand print on thair oen. (I did a serch aat the N.J.T. wébsite faur a Núark tráanzit gied but found nútthing.) Paténshal nu rézidants, esp. frum Nu Yaurk Síte, hwich haaz beekúm aprésivle òeverkróudad aand òeverpríest, need tu noe hou much lóekal públic trànspartáeshan, in boetth liet rail aand búsaz, iz aváilabòol tu them, shood thae deesíed tu muev tu Núark laung beefáur thae feel áebool tu bie a kor aur S.Y.V. Péepool hu inténd tu kantínyu tu werk in Manháatan wil need tu noe hwut iz invólvd in géting tu aand frum "tha síte"(aaz tho Núark iz not its'lef a síte!), éether bi a dirékt bus aur bi bus aur liet rail tu a dirékt bus aur éether uv óuar máejer tráanzit hubz, Núark Pen Stáeshan (NJTráanzit, P.A.T.H., aand Áamtraak) aand tha Braud Street Stáeshan.
+
This sien on tha plóza points out thaat N.J.P.O.S. iz nou 18 yeerz oeld.


This noet on a shaurt gráanit pílar reemíendz us thaat N.J.P.O.S. did not áulwaez egzíst, but wuz kreáetad bi aan aakt uv wil uv fáurmer máeyer Shorp Jaemz. He áulso poosht tthru tha kreáeshan uv óur úther graet tuerístik drau, aríjinale kauld tha "Núark Aréena" aand nou kauld "Pruedénshal Sénter". Witthóut Máeyer Jaemz, thair wood be no "Soundz uv tha Síte" kónserts on a graand, reefíend úrban plóza/


+
Tho I néver met Máejer Jaemz, I wuz wuns witthín a fyu feet uv him. Heer iz a fóeto I took uv him aat tha paráed up Braud Street thaat wuz port uv tha Stáetwìed Áafrikan Héritaj Sèlabráeshan on Súnday, Mae 30, 2004. (I tthingk tha píkchur iz so smaul beekáuz tha díjital káamra I haad aat tha tiem dídan't pradúes lórjer piks. It apéerz onlíen in fóeto gáalere #2 in mi Reesúrjans Síte wébsiet.) Thair wer vére fyu hwiet péepool in évidans, hwich iz thair laus, beekáuz tha paráed wuz terífik, if a lítool "smàul-tóun", in tha best sens. But it haad sum big balúenz, hwich I wood not haav ekspéktad. Tha Máeyer uf this graet síte kaem bi tu shaek haandz witth tha kroud, súmtthing yu wood hórdle ekspékt in Nu Yaurk, Shikógo, aur Laus Áanjalas. It's tue baad he wuz a krook. Útherwìez he kood be kansíderd wun uv this síte'z gráetast máeyerz, witthóut aan áasterìsk. Aláas, a króokad máeyeer iz hórdle yuenéek in Nu Jéerze. Wun réezan Kris Kríste iz (unfáurchanatlè) Gúverner toodáe iz thaat he werkd aaz Yooníetad Staets Atérne frum 2002 tu 2008, aand dúering thaat tiem "he émfasìezd pròsakyúeshanz uv palítikal karúpshan aand áuslo abtáend kanvíkshanz faur sékshual sláeverè, ormz tráafiking, ràakatéering bi gaangz, aand úther féderal kriemz." Se, he's not aul baad. He wuz áulso baurn in Núark, the óenle úther good tthing I kaan tthingk tu sae abóut him. Máeyer Jaems wuz kanvíktad dúering Kríste'z tényur aaz Y.S. Atérne, but I doen't noe if Kríste pérsanalè háandool thaat pròsakyúeshan. In éne kaes, Núark iz much tha béter faur Máryer Jaemz'z háaving bilt boetth N.J.P.O.S. aand tha Pruedénshal Sénter, aand we shood névere fargét thaat.


P.S.:Wuns I muevd tu Núark in Juen 2000, I wuz áebool tu poot a faes tu tha naem 'Híede Kráemer'. I diskúverd thaat she iz, aaz or moest péepool in líebrere sérvis, a vére hélpfool pérsan. (I wil be adrésing the anóunst rèzignáeshan uv N.P.L.'z Egsékyootìv Dirékter, Wílma Grae, aat sum point in tha neer fyúechur.)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.