Monday, August 17, 2015

Nu Liets Atóp Oeld Skíeskraeper

I haav ménshand thaat 15 Wóshington Street, tha tóuwer witth a distíngktiv kyúepala aur láantern aat tha top, iz béing rénavàetad bi Rútgerz-Núark tu houz gráajuat stúedants. A nuez stáure on tha Rútgerz wébsiet frum Fébruwère 15, 2012 sez, in port:
Rutgerz Yùenivérsite in Núark wil be ekspáanding hóuzing faur gráajuat stúedants, fóloeing aprúeval bi tha Yùenivérsite's Baurd uv Gúvernerz toodáe tu rénavàet tha bílding aat 15 Wóshingtan Street in Dóuntoun Núark. Tha plaan faur [this] bílding thaat houzd Rútgerz Skuel uv Lau-Núark frum 1978 tu 1999, wil pravied hóuzing faur 350 gráajuat stúedantz in wun tu faur-bédruem yúenits.. * * *

F "We or ekstréemle pleezd tu be múeving fáurward on this prójekt," nóetad Interim Cháansaler Fílip Yéegool [Yáegool?]. "With ekspáanding gráajuat stúedant enróelmant aat Rútgerz-Núark, we haav seen inkréest deemáand faur ón-káampas hóuzing. This prójekt not óenle áanserz thaat neet but bringz fúrther èekanómik stímyoolas tu a krítikal áirea uv dóuntoun Núark." * * *

Rútgerz-Núark's gráajuat stúedant bóde iz 4,339 (faul 2011), witth stúedants enróeld aat tha Skuel uv Lau-Nuark, Rútgerz Biznaz Skuel, tha Gráajuat Skuel, Kólaj uv Núrsing, Skuel uv Kríminal Jústis, Divízhan uv Glóebal Afáirz, aand tha Skuel uv Públik Afáirz aand Àadministráeshan. * * *

15 Wóshingtan Street iz wun uv tha moest sélabràetad egzáampoolz uv óorle 20tth sénchure néo-kláasikal órkitèkchur in Núark. Tha 17-stáure strúkchur wuz dizíend bi the òrkitékchoorâl ferm Jon H. & Wílsan C. Éele aand óepand in 1929 aaz a hoem uv the Amáirikan Inshúerans Kúmpanè.

Hoom. "Ae hoem"? Wìkipéedeâ sez thaat it wuz "hédkwaurterz faur the Amáirikan Inshúerans Kúmpane" aand óepand in 1930, not 1929. Thaat órtikòol áulso sez:
Tha síksteen stáure néo-kláasikal tóuar iz 326 ft (99 m) taul. A maen intéerear féechur iz a "graet haul" witth 20 ft (6.18 m) séelingz aand 15 ft (4.6 m) wíndoez. Tha bílding wuz dizíend bi tha fóther aand sun órkitèkchooral ferm, Jon H. & Wílsan C. Éele, hwich áulso dizíend tha Náashanal Núark Bílding aand Núark Síte Haul.
16 stáureez taul, not 17? Tha strúkchur iz in éne kaes a skíeskraeper, not a meer híeriez, beekáuz it haaz aul tha háulmorks uv a skíeskraeper, inklúeding a mònyooméntal próefial. Aan Áadvair kamérshal sévral yeerz agó féechurtd thaat bílding'z stríeking top, but tha kamérshal faur sum réezan wuz not shoen faur vére laung. I'd liek tu se tha graet haul thaat Wìkipéedeâ ménshanz, súmdae, aand taek píkchurz tu sho heer.


I haav shoen méne píkchurz uv this bílding óever tha yeerz, but I sau skairs ìndikáeshan thaat much werk wuz béing dun, thaat I kood évidans witth fóetoez. Yes, I sau in Juen 2013 theez nóetisaz on tha glaas uv tha kloezd frunt daur abóut aazbéstas rimèedeáeshan, aand abóut úther kanstrúktiv werk aand bílding-áakses ínfo.


A muntth láeter, I nóetad this lorj sien abóut aazbéstas werk aláungsìed the óepan frunt daur.


But I dídan't se tha ferst réele próminant índikàeter uv prógres béing maed untíl Áeprool 5tth uv this yeer. I wuz wáuking in tha Mílitère Pork-NJPOS áirea táeking píkchurz on wun uv mi Súndae úpdaeting fóeto èkspadíshanz aand wóntad tu sho aan NJPOS báaner on a fáanse stréetliet, witth 15 Wóshingtan in tha dístans. Glair on tha móniter kauzd me tu mis tha top uv tha stréetliet — I shood haav reevyúed tha píkchur in pláebaak moed aand karéktad thaat érer, but did not. I wuz a lítool distráaktad bi tha rèalizáeshan thaat súmtthing thaat súmtthing wuz dífrant abóut 15 Wóshingtan. So I waukt taurd it tu get a klóeser look.


Thair wuz skáafoelding aróund tha sétbaak top uv tha bílding, but not tha maen, flat riez. Aand tha skáafoelding did not go tu tha vére top uv tha bílding, so I kóodan't noe if it wuz góeing up aur kúming doun. Láeter, I fígyurd it must haav bin kúming doun, beekáuz tha nekst tiem I wuz in thaat áirea, óenle a week aur tue láeter, thair wuz no skáafoelding. Hwut haad tha wérkman dun? I found thaat out in Jooli sumtíem, hwen I wuz dríeving tu Núark frum Kórne aand sau ùnekspéktad liets on the úper páurshan uv tha tóuar, hwich haad néver beefáur haad liets. I wúzan't in tha mued tu fíend a plaes tu pork in áurder tu taek piks, but maed méntal noet tu chek this out nekst tiem I wuz in thaat áirea aat niet.


Thaat turnd out tu be hwen I vénchurd tu taek piks uv tha bríetle líetad "áudibòol.kom" sien on 1 Wóshingtan Pork thaat I shoed heer yésterdae. I got tu thaat visínite sháurtle áafter 5 a.m., báirle in tiem tu taek níetiem piks. I wuz maur thaan a lítool surpríezd tu fiend thaat áirea uv Dóuntoun wuz not kampléetle dizértad. Ráather, a númber uv péepool wer wáuking aur bíesiklìng, aur wáeting on bénchaz faur tha bus. Aaz thae paast me hwen I wuz táeking piks aur séting up mi tríepod, moest sad "Good máurning"! This iz Núark. Núarkerz or fréndle. So uv kaurs I reetúrnd tha gréeting. Did I éevan se wun yúngish maan on a skáetbaurd sháurtle beefáur daun? I'm not shuer, sins I wuz kónsentràeting on fíending a good váantaj point, with tha fyúeast tthingz in tha wae aur liet leeks (frum stréetliets aur hédliets) íntu tha píkchur I wuz fráeming. Tha fóloeing fóeto iz dórker thaan tha seen apéerz in pérsan, beekáuz I haad tu yuez flaash tu preevént fúzeenas frum mi múeving tha káamra in háandhèld moed.


Bi tha wae, let me staet heer súmtthing thaat haaz bótherd me faur a laung tiem: it iz NÉVER dórkast [just] beefáur tha daun, beekáuz the áatmasfèer reefráakts sum uv tha sun'z raez frum beeló tha haríezan aróund tha kúrvachur uv the Ertth beefáur tha sun'z disk ríezaz abúv tha haríezan. In this nekst fóeto, I did witthóut flaash, witth kyúereas reezúlts aaz reegórdz liet blóchaz.


In éne kaes, I iníshale did not taek éether mi tríepod aur my yúenipod out uv tha trungk uv mi kor, but tried tu hoeld tha káamra stéde witthóut résting it on éneetthing. Then, hwen thaat dídan't werk, I lookt faur tthingz I kood rest it on: métal ráilingz séparàeting tha liet-ráil lien frum tha síedwauk, a fíur híedrant, aand a fréestàanding, red métal súmtthing-aur-úther on tha soutthéest káurner uv Braud aand Lómbarde Streets (ópasit tha Veríezan Bílding). Bi such meenz, I wuz áebool tu get krisp píkchurz uv the áudibòol.kom aand Rútgers Bíznaz Skuel sienz (hwich I shoed yésterdae). But hwen I tried tu go híur thaan thoez sienz, I kóodan't hoeld tha káamra stéde eenúf on tha sólid tthingz aváilabòol, so waukt baak tu mi kor a blok awáe aand took mi liet, alúeminam tríepod out uv tha trungk. (In this nekst fóeto, yu kaan se tha túe-kor liet-ráil traen aat tha left, abóut tu turn ínto Lómbarde Street riet in frunt uv me. I dídan't se éne páasanjerz on thaat préedaun trip, aand must wúnder if theez liet-ráil lienz or páeying faur themsélvz. Máebe thae or wèl-ókyoopìed láeter in tha dae.)


Tu mi dismáe, I found that I haad súmhou séparàetd frum tha tríepod baes, tha reemúevabòol lítool pláatfaurm thaat kantáenz a skru bi hwich tu atáach a káamra, so I kood not maek a sikyúer, stéde kanékshan but kood óenle poosh tha káamra aaz tiet tu tha tríepod aaz I kood witthóut sikyúering it witth tha skru. Hwi on Ertth did I séparàet thaat krúeshal pees frum tha rest uv tha tríepod? Aand hwair did I poot it? I'l haav tu look in tha draur hwair I poot káamraz aand aaksésareez. If it's not thair, I haav no iedéa hou tu fiend it. Hou du I du theez tthingz? (I stil du haav mi mónoepòd, huez skru iz inséparabòol frum tha baes.)
+
Bi thaat tiem, níetiem dórknas wuz dísipàeting, but tha tóuar liets wer stil on. Unfáurchoonatlè, sins I haad tu point tha káamra up aat a steep áanggool tu taek a píkchur uv tha top uv tha tóuar frum so kloes in, I kóodan't hoeld it stéde eenúf faur krisp píkchurz. Tha fóetoez I sho toodáe or aaz good aaz I kood get. In this nekst píkchur, yu kaan reed tha wáurning tu móetarìsts not tu stop on tha liet-ráil traaks.


In tha fóloeing píkchur, yu mae (aur mae not) se tha bulk uv 15 Wóshingan lúeming óever Wóshingtan Pork. Tha bílding iz just a taad dórker thaan tha ski.


Tha sun haad not yet rízan, but thair wuz plénte uv liet faur mi káamra.


Heer iz a wied vyu thaat shoez boetth 15 Wóshingtan aand 1 Wóshingtan Pork just beefáur súnriez.


Aand heer iz mi káamra'z best éfert aat shóeing tha top uv 15 Wóshingtan kléerle. Noet thaat thair or sévral wíndoez witth liets in them, on úper flaurz. Iz tha bílding ókyoopìed? Or péepool wérking in thoez áireaz beefáur 6 a.m.? Aur did péepool just leev liets on hwen thae went hoem faur tha dae?


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.