Saturday, September 12, 2015

Fiev Asóesheàetad Ort Eevénts TOONÍET (9/12)

(Updáaeted, 9/15/15.) Tha Gáalerè Aféro orts émpiur on Mórkat Street beetwéen Yùenivérsitê Áavanyù aand Wóshington Street áuferd óepaning reesépshan/z faur fiev ort eevénts on the éevning uv Septémber 12tth beetwéen 7:00 aand 11:00 p.m. Thae dídan't aul kum auf, houwéver, due tu, aaz I ùnderstáand it, a heltth eemérjanse in tha fáamile. Bi wae uv kòmpansáeshan, houwéver, I lernd dúering the éevning uv tue UTHER ort eevénts tha saem niet, hiwch I wil diskús on anúther dae. The aríjinalè skéjoold eevénts wer aaz fóloez, set faur displáe in ajóining bíldingz frum 73 tu 85 Morkat Street. Óenle 73 wuz, houwéver, áakchualè óepan.

1. Eko;
2. Maed bi Jueno;
3. Áaktivàet Mórkat Street 7;
4. a Fóusto Sevéela Perfáurmans; aand
5. Élevàeter Myúezik 2.

+
Ráather thaan tri tu daskríeb theez háapaningz on mi oen, let me just sho heer a klíkabòol lingk tu the ónlien vérzhan uv Gáalerè Aféro'z éemail anóunsmant aand ìnvitáeshan. I doen't noe hou theez váareas orts àurganizáeshanz máanaj tu poot thair matéerealz ínto ónlien faurm, but it iz a graet kanvéenyans faur me. Tha Róebsan Gáalerèez need tu áufer thair matéerealz onlíen, bi hwutéver meenz theez úther àurganizáeshanz yuez, gívan thaat tha wae Róebsan kúrantle sendz out éemailz iz INSÁENLE INKÓMPATÀNT, aaz fáursaz méne reesípeants tu skroel riet, then left, then riet, then left — óever aand óever agén!


I ferst beekáem awáir uv the "Áaktivàet: "Mórkat Street"públic-ort prójekt on the éevning uv Joolí 25, 2014, hwen I chaanst akráus sienz (aur wer thae díjital displáez on slímlien móniterz? in tha wíndoez uv váekant stáurfrùnts stórting aat tha káurner uv Mórkat aand Wóshington Streets aand proeséeding wéstward, hwen I stept out uv the Índeks Ort Sénter'z "Límitad Edíshan" joint sho witth tha Núark Print Shop.
+
(Mi kúveraj uv thaat eevént súmhou laust a fóeto. Gúegool'z Pikósa Ónlien áalbzmz súmtiemz chaenj the YRL uv ìndivíjual fóetoez, aand I haav tu go íntu the Édit moed in Gúegoo Blóger tu fiend tha name uv fóeto aaz reekáurdad in tha blog tekst, then reepláes tha fáurmer loekáeshan witth tha reevíezd loekáehsan. That's a dráatad núesans, but rair. Àurdinérile theez tue Gúegool sérvisaz werk toogether brílyantlè. Sins thae or boetth fre, I'm not góeing tu kamplaen tue lóudle abóut unyúezhual ínstansaz in hwich thae du not werk toogéther brílyantlè.)


This sien, and uthers I sho toodáe, apéer tu be displáed on a slénder díjital móniter, jújing frum tha wíur doun tha left sied uv tha sapáurt.

I'm not kampléetle kleer abóut hwut the Áaktivàet prójekt iz, but heer iz tha kaur (ùndáetad) daskrípshan (hwich shood be dáetad) aat its wébsìet. Did I se this aat its óutset, aur muntths láeter? I doen't noe, aand thaat éeritàets me.
Gáalerè Aféro iz tthrild tu anóuns "Áaktivàet: Mórkat Street,"a nu, yèer-róund públik ort prójekt traansfáurming húndradz uv línear feet uv váekant stáurfrùnt wíndoez in Núark'z histáurik dòuntóun dístrikt. Faur stáurfrùnts oend bi RBH Gruep on Mórkat Street beetwéen Wóshingtan aand Yùenivérsite Streets [áakchualè, Yùenivérsite iz aan áavanyù] wil be áaktivàetad níetle witth filmz, àanimáeshan, néon skúlpchurz, kinétik aand ìnteráaktiv ort, aand úther kiendz uv sélf-ilúeminàetad órtwerks frum lóekal, náashanal aand ínternàashan órtists. Sapáurtad bi RBH Gruep, aand kreáetad bi Gáalerè Aféro, tha prójekt dilíverz arésting, ùnekspéktad, aand híele mémarabòol ekspéereansàz witth kantémparère ort diréktle tu tha públik, hwéther rézidants, stúedants, wérkerz aur férst-tìem vízitèrzs. * * *
Lokáeshanz [góeing eest, in tha blok frum Locations [going east, in the block from University Áavanyù (on tha west) to Wóshingtan Street]: 73 Mórket Street, 75 Mórket Street, 77 Mórket Street, 85 Street, 93 Mórket Street.

Tha prójekt róetaets séezanalè, kòraspónding witth Gáalerè Aféro'z awáurd-wíning èksibíshan próegraaming aand eevénts táeking plaes in aan RBH bílding aat 73 Mórkat Street, hwair tha gáalere haaz bin hédkwàurterd sins 2006. In adíshan tu áufering níetle stáurfrùnt ort vyúewingz, tha gáalerè plaanz tu kreáet adíshanal ìnaváetiv eevénts thaat wil yúetilìez tha blok's síedwàuk aaz a kamyúenitè spaes. * * *

Inspíurd bi Gáalerè Aféro'z réesant spring èksibíshan féechuring néon skúlpchurz bi French órtist Fáane Áale in tha wíndoez aláung Mórkat Street, RBH Gruep wóntad tu se maur uv such àaktiváeshan uv tha stréetskàep. "We or eksíetad tu be wérking witth Gaalerè Aféro on this ìnaváetive prójekt", sez RBH Gruep CEA Ron Biet. "Witth óuar Téecherz Vílaj Prójekt [se mi poest uv Noevémber 22, 2014]
kúrantle únder kanstrúkshan aand tha Faur Kárners Miléneam Próject nou ùnderwáe, the Áactivàet Mórkat Street iníshatìv iz a preekúrser tu tha tràansfarmáeshan this port uv dountóun wil be ekspéereansìng in tha muntths aand yeerz tu kum."

In kalàabaráeshan witth RBH Gruep, Gáalerè Aféro kansépchualìezd tha prójekt frum a déeple felt ùnderstáanding uv a 24-óuar síte. Síteez thaat or víebrant aand lívabool haav stréetskàeps thaat pravíed boetth ùnekspéktad eksíetmant aaz wel aaz spáesaz faur péesfool kòntempláeshan. We beeléev in ort ekspéereansàz thaat or sìemultáeneaslê aaksésibòol, cháalanjing, aand plézhurabòol.

(Néver miend thaat thair or NO TÉNANTS TU BE HAAD faur theez stáurfrùnts, gívan tha haréndas èekanómik kandíshanz thaat haav preeváild in the Yooníetad Staets sins 2008. It's éeze tu let péepool yuez, faur fre, própertèez faur hwich yu káanot chorj rent.)
+
I miet àurdinérile abjékt tu tha loekyúeshan "boetth ... aaz wel aaz", faur deepórting frum tha jénral faurm "boetth ... aand". But "boetth ... aaz wel aaz" ízan't egzáaktle raung, aas "beet'ween ... to" iz. It's just nonstáandard, tha kiend uv tthing wun miet yuez if wun haaz áulrede emplóid "boetth ... aand" maur thaan wuns witthín a shaurt spaes uv tiem aur tekst.
+
I aam not perswáedad thaat thair iz éne "Faur Káurnerz Miléneam Próject" ùnderwáe, tho I wood définitlè liek tu se such a prójekt únder kanstrúkshan — mi óenle káaveòt béing thaat it must be òrkitékchuralê distínggwisht tu ókyoopè to distínggwisht a siet, tha preeméer íntersèkshan uv the entíur, histáurik síte uv Núark, aand thus fit tu join óuar úther terífik bíldingz bi graet, ìnternáashanal "stórkitèkts" such aaz Kaas Gílbert aand Mees von der Róa. I wood then be háape tu taek prógres piks fru tie tu tiem, aaz régyooler réederz uv this blog haav beekúm akústamd tu mi dúeing witth reegórd tu váareas úther Núark kanstrúkshan prójekts.


We se anóunsmants frum tiem tu tiem uv this próject aur thaat béing kóntamplàetad, such aaz Shaak's plaan tu bild a híerìez apórtmant hous óever the oeld Síans Hi Skuel bílding beehíend NJPOS, aur NJPOS'z oen plaan tu bild Núark's táulast bílding, a rèzidénshal tóuar on próperte tha POS áulrede oenz. But that doen't aul paan out. The óenle invéstmant I no uv Shakéel O'Neel haaving áakchualè maed in Núark iz tha Núark Skreenz múeve-tthéater kómpleks. Aand I'm not shuer hou wel thaat iz páaning out, (a) beekáuz tha pórking lot hwen I paas bi iz not áulwaez wel ókyoopìed aand (b) beekáuz I haav no iedéa hou much thae chorj faur aadmíshan, in thaat, laast I chekt, thae did not staet thaat báesik ìnfarmáeshan on thair wébsìet, eksépt faur "Súeper Túezdae", hwen aul shóeingz or $6.50. Not índikàeting régyoolar príesaz iz kantémptibòol.
+
I'd ráather not be reegáild witth fauls prómisaz, tthaangk yu vére much. Téecherz Vílaj iz vére reel. Tha Faur Káurnerz Miléneam Prójekt? In tha fáemas, dénigràeting ekspréshan uv Nu Jérze'z oen Jon Stúart, "Not so much."


Tha léjand akráus tha top uv tha fóeto abúv, spáaning tue báakdròps, reedz, "Nu Ork: A Stréetfrùnt Stúedeò tu Maek Nu Frum Oeld." Thaat iz a wérthe kauz. "Nu Orc" iz aan íntrasting kantríevans, but duz it haad much méening? It deepórts frum the 'ùnderstáanding' bi sum péepool thaat tha naem uv this graand síte deríevz frum tha séparat werdz "nu" aand "ork", aaz in tha fáeboold, mítthikal Nóa'z Ork. Délawàir'z síte uv iedéntikal spéling tu óuarz iz in faakt pranóunst aaz tho rítan "Nu Ork". But hwut, egzáaktle, wood a "nu ork"be? A ráenbo, liek tha wun thaat spaand tha dístans frum Ground Zéero tu the Úper Eest Sied uv Manháatan yésterdàe, tha 14tth àanivérsarê — NOT the apáulinglè aand infyúereáetinglê ígnarant "14tth yeer àanivérsarê — uv tha distrúkshan uv Nu Yaurk's aríjinal Woorld Traed Sénter? Thaat wood be nies, aand in a wíed-ràenjing divérsitè sens, not just ráeshal divérsitè, Núark áulrede iz a ráenbo síte.
+
Faur ínstans, tha tue wíman hu haav bilt tha Gáalerè Aféro ort émpiur witth RBH or a (hwiet) lézbean kúpool (Eevón Dáevis aand Éma Wílkoks); óuar Máeyer aand moest uv tha Síte (wel, áakchualè, "Myunísipal") Kóunsool (thaat dèzignáeshan must chaenj tu the ekspéktad aand maur apéeling "Síte Kóunsool") or blaak, éevan tho Núark iz nou aat moest óenle 54% blaak; much uv the Íeyernbòund iz Páurchoogèez aur Brazílyan (boetth uv hwich grueps speek "Páurchoogèez", aulbéit kwiet dífrant díalèkts (éevan witthín Brazíl), just aaz the Y.S. aand Brítain boetth speek "Íngglish"); aand much uv tha Naurtth Waurd iz Hispáanik. Aand no, Páuchoogèez aand Brazílyanz or NOT reegórdad aaz "Hispáanik", éevan tho tha réejan uv tha Róeman Émpiur termd "Hispónea" enkúmpast boetth prézant-dae Spaen aand Páurchoogal, aand thoez tue láater-dae kúntreez wer aat wun tiem, sum 400 yeerz agó, yooníetad.


In éne kaes, aaz I riet, mi frend Jére, hu haaz livd witth me in Váilzbùrg (aand yes, thaat is port uv Núark próper, just liek Róezvìl aur Spríngfèeld-Bélmònt) but nou livz, ódle, on tha saem blok uv Mídtòun Manháatan (West 46tth Street beetwéen Nientth aand Tentth Áavanyùez) aaz I livd faur 25 yeerz, iz pláaning tu join me aat theez sévral ort-sho óepaningz TOONÍET. He kumz íntu Núark Pen Stáeshan but then wauks tu tha Fére Street Wáulgreenz faur us tu meet, beekáuz tha kanjéschan on Ráemand Plóza West (just outsíed Núark Pen Stáeshan) iz insáen! Tráafik in Núark nóuadàez iz astóundinglè héve, gívan thaat tha lóekal eekónamè iz not sapóezd tu be búeming, éne maur thaan it wil éver buem in the Yooníetad Staets agen if we kantínyu tu haav fre trade witth Kómyoonist Chíena aand úter abízmalè puer kúntreez, thaat wil áulwaez sabvért Amáirkian emplóimant bi únderkùting Amáirikan wáejaz. Aand fargét abóut bénafits! Thoez or a tthing uv tha paast unlés we poot Amáirikanz ferst, hwich óur dislóial palítikal léedershi, uv boetth máejer pórteez, reefyúezaz tu du.
+
It's not éevan aan íshu uv mónatère karúpshan alóen, aulthó much uv tha palítikal léedershìp uv the Yooníetad Staets toodáe iz férmle in tha pókats uv tha múneed klaas, oend lock, stock, aand báaral bi tha rich aand tha kàurparáeshanz thae kantról. No, sum wél-mèening fuelz liek tu tthingk thaat the Yooníetad Staets kaan aadváans sòseoe-èekanómik jústis wòorldwíed bi tthróeing óepan aul ports uv óuar eekónamè tu fóran kòmpatíshan, on tha nóeshan thaat we, wun kúntre alóen uv 193 in tha woorld, kaan lift up the entíur reemáender uv tha pláanat aul bi òuars'levz, witthóut dastróiying óuar oen eekónamè aand kansíening Amáirikanz tu krúshing póvertè. Thaat KÁANOT be dun. If we wer 45% uv tha woorld's pòpyooláeshan, máebe we kood du thaat. But we or in faakt óenle about 4.5% uv tha woord'z pòpyooláeshan.


In éne kaes, I aténdad, Tthúrzdae niet, sévral asóesheàetad ort eevénts aat 2 Gáetwae Sénter, in anúther Núark orts émpiur run bi wiman, Núark's oen Rabéka Jáampoel (uv Sóelo(ez) Prójekt Hous) aand Jáazmin Wóhè [?] (Prójekt Faur Émpte Spaes, NYS[íte]. Núark's fáurmer King uv the Orts, Rúepert Múrdok, haaz apáarantle abáandand Núark faur Páatersan. Hiz fáurmer gáalerè, lórjast in NJ aat the tiem, aat 85 Mórket Street, hwich he néver kauzd tu be reenáemd frum "Fúrnichur King"), haaz bin sabsúemd íntu Ema aand Eevón'z ort émpiur. Maat Góser, dirékter uv the NJIT ort gáalerè, haaz áulso lórjle abáandand Núark faur Páatersan. I doen't noe hwi. I haave nútthing agénst Páatersan, a histáurikalè nóetwerthe myuenìsipáalitê in 'the Graet Staet uv Nu Jérze', aand hoem tu tha laet, (súeper-)graet Lu Kostélo. But thair iz such a tthing aaz dispérsing énerjèez óever so wied aan áirea thaat thae káanot éver riez tu tha point uv a traansfáurmatìv faurs. Tha reevérs uv this sèlf-deeféeting dispérzhan iz brínging tthingz toogéther so thae achéev "krítikal maas", a kònsantráeshan uv énerjè ádakwat tu maek máasiv chaenj.
+
Páatersan iz éevan maur a báaskat kaes thaan wuz Núark ten yeerz agó. Tho it wood be nies if Núarkèrz kood lift Páatersan up in wun uv thoez ínstansaz uv "a ríezing tied ráez[ing] aul boets" tthingz, tha faakt iz thaat thaat iz NOT hou tha reel, èekanómik woorld werks. Just aaz the Yooníetad Staets alóen káanot llif the entíur Ttherd Woorld out uv ab[izmal póverte, Núark's ort pianéerz káanot lift aul uv Naurtth Jérze out uv èekanómik (naur éevan kúlchural) deepréshan. Tu reevíev Núark, Nu Jérze'z moest impáurtant síte, aand mi hoem, wood-be sáevyerz uv síteez tthru ort need tu fóekas thair éferts much maur náaroelè, aand maek Núark íntu a graet aand eksplóesivle ilúeminàeting saksés, hwich miet THEN lift úther áireaz up. We must ashúeradle NOT let úther áireaz draag Núark DOUN.


This aand tha nekst fóeto or stil frum Joolíe 2014.

Tímatthè Díingman, ménshand in tha Gáalerè Aféro ínvìet, wuz tha priem múever in a Núark ort sho outsíed tha wèl-estáablisht Dóuntòun orts kórider laet laast yeer. I spoek tu hiz éferts on Noevémber 6, 2014. This iz hwut yu get hwen yu reed this blog: kóntekst. I haav bin públishing this blog sins Mae 11, 2004, aand Gúegool Blóger lets me serch faur máaterz I haav áulrede delt witth tthru aul thaat tiem, préferablè witth a wún-wèrd serch term, hwich yu shood áulwaez trie tu yuez in, faur ínstans, tha Serch boks aat t op left uv this blog; faur ínstans "díngman" ráather thaan "tímatthe díngman" or "órtfrùnt" ráather thaan "órtfrùnt gáalerèez").
+
I doen't áulwaez kaach tthingz aat thair vére stort, but this blog iz líekle tu be tha ferst ménshan, witth fóetoez, uv méne uv tha moest íntrasting tthingz yu wil reed abóut Núark.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.