Monday, September 28, 2015

'Printerz in Rezidans' Sho aat N.P.S.

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTHOUT aaksents faur silaabik stres. If yu haav a prefrans reegording tekst witth aaksents aur witthout, pleez let me noe yaur tthingking vea eemail tu fanetiks@aol.com.)

I atendad tha laetast ort-sho oepaning reesepshan aat tha Nuark Print Shop ("N.P.S.") on Saaturdae eevning. Mi frend Jere kaem in frum Manhaatan tu akumpane me. It's good tu haav a frend witth huem tu kampair reaakshanz.


N.P.S. prinsipal Saamer (pranounst sáam.er) Fuod (fúe.wod, aur iz it fúe.waad?) straetand tha botam leftmoest uv tha smauler prints hwen he sau I wuz about tu taek a pikchur, then sed, "NOU yu kaan taek tha pikchur!" He'z a good kid, aand a (foetagraafik) ortist in his oen riet. I aam NOT a foetagraafik ortist, oenle a foetagraafik doyoomantairean hu werks tu sho hwut iz haapaning in Nuark toodae.

This iz tha daskripshan uv thaat ort sho frum the eemaild inviet. (I indikaet sum miener karekshanz tu the Ingglish, in braakats. Graafik ortists or eksperts in the orts. Their teksts, houwever, sumtiems reekwiur karekshan by eksperts in Ingglish.
Join us!
Faur aan oepaning reesepshan:
Saaturdae[,] Sept[.] 26tth[,] 6-10 p.m.
Nuark Print Shop
304 Yueniversite Av[.], Nuark, N.J.[] 07102

PRINTERZ IN REZIDANS III:
The ortwerk uv Shaaran Lindanfeld, Aanjala Pilgrim, aand Luek Waulter.

This eksibishan shoekaesaz the ortwerk kreaetad bi ouar 2015 rezidant ortists[,] Shaara Lindanfeld, Aanjala Pilgrim, aand Luek Waulter. Faur siks muntths, theez ortists haav haad unlimitad aakses tu fasiliteez aat tha shop tu eksplaur aand engaej witth fien[-]ort printmaeking prosesaz in aurder tu ekspaan thair ortistik praaktis. This eksibishan hieliets the impaurtans uv aaksesibilite tu werkspaes aand reesaursaz aaz it shoekaesaz werk kreaetad in aan aaktiv, koeoprativ print shop riet heer in Nuark. The eksibishan iz on vyu frum September 26tth tthru Noevember 13, 2015.

Theez lorj prints wer, akaurding tu Peet Tueme, kreaetad on koper plaets kut frum ruefing koper. I tthaut tha lorj figyur on tha left in tha botam tue paanalz lookt liek a kaat. Peet tthaut it maur liek a pataeto! Thaat's the kiend uv vaareaeshan yu kaan get witth aabstraakt ort.

Heer'z maur info about the ortistts, frum the N.P.S. websiet.
SHAARAN LINDANFELD iz a Weehaukan, N.J.[-]baest printmaeker huez werk deepikts aambigyuas, dreemliek laandskaeps. She beeginz witth smaul observaeshanal drauingz then bloez them up intu lorj-skail prints. The imajaz or then traansfaurmed tthru tha yues uv eksperimental printmaeking prosesas. Shaaran kampleetad her undergraajuat digreez in printmaeking aat Dortmatth Kolaj aand Tha Skuel uv the Ort Instituet uv Shikogo aand ernd her M.F.A. aat Indeaana Yueniversite—Bluemingtan. Her werk haaz bin egzibitad naashanale aand internaashanale, inkluedng aat tha Kraakou Print Trieyeneal in Kraakou, Poeland; tha Lu Hiesu myuezeam in Shaanghi, Chiena; Internaashanal Print Senter in Nu Yaurk; aand El Minea Yueniversite in El Minea, Eejipt. She haaz werkd tha laast tue yeerz aaz aan edishanz printer aat vaareas printmaeking stuedeoez akraus Nu Yaurk Site.

AANJALA PILGRIM iz a self[-]taut ortist baurn in Paatersan, N.J. in 1991. Pilgrim werks preedominantle in tha meedeam uv paenting aand ilastraeshan, but haaz reesantle ekspaanded her werk tu lorj[-]skail skreen prints on faabrik. Influeanst bi her Aafrikan[-]Amairkan baakground, tha subjekt maater uv her werk is priemerile peepool uv kuler. Her werk kaan be daskriebd aaz pop-infyuezd kantemparere ort inspiurd bi tha stialz uv ortists such aaz Henre Matees, Kaara Wauker aand Mikaleen Tomas. She haaz shoen werk aand iz inkluedad in prievat kalekshanz alaung the Eest aand West Koest. She iz kurantle kampleeting her 2015 Ortist in Rezidans Proegraam in Nuark, N.J.

LUEK WAULTER choez tu pursu stil fatografe aat tha Skuel uv Vishual Orts in Nu Yaurk Site foloeing a yeer uv film stude aat Itthaka Kolaj. He ernd a Baachaler uv Fien Orts digre, akwiuring a weltth uv nolaj he wood laeter implamant in boetth persanal aand kamershal endeverz. Luek haaz sins dun just thaat, kantinyuasle praduesing foeto aand video werk faur kliants, aand egzibiting his ort in vaareas venyuez. Hwial he traavoolz aaz much aaz posibool, he reeziedz in Nu Jerae, werking tthruout the N.Y.S. metrapolitan airea
Ormd witth thaat adishanal infarmaeshan, perhaaps yu kaan iedentifi the ortist hu kreaetad eech uv tha peesaz I sho toodae witthout mi saplieing I.D.'z. I du, houwever, iedentifi tha werks uv tue uv the ortists, so saplieing tha ttherd shood be no problam. Permit me tu sagjest tu N.P.S. thaat if yu menshan tha yeer uv burtth uv wun uv tthre ortists yu feechur, reederz wood apreesheaet noeing tha yeer uv burtth uv the uther tue ortists aaz wel.
+
I found vere intrasting tha difrant tthingz thaat tha prints in this sho wer printad ON. I spotad Peet Tueme, a faurmer prinsipool uv Red Sau Gaalere aand perhaaps aulso its sakseser, Indeks Ort Senter, aand he toeld me about sum uv the ietamz in this shoe, hwich info I shair witth yu nou.


Tha prints beelo bi Luek Waulter wer laed doun apon kaastauf pliewood frum aan Iekea kraet, kut tu aproepreat siezaz.


Akaurding tu Peet, theez nekst smaul werks, eech no maur thaan aat moest 3" on tha laung sied, or aulso bi Luek Waulter, aand or printad on haandmaed paeper. Peet portisipaetad in tha paepermaeking werkshop held outsied N.P.S. a kupool uv muntths ago, aand reegaild me witth hou sum uv theez paeperz wer maed. I haad wontad tu get tu thaat eevent tu taek piks, but it wuz tue oorle in tha dae faur me, in thaat I aam stil, yeerz aafter reetiuring, on aan eevning- aur graevyord-shift sleep siekool. Gaalere Afero aulso had a seshan on paepermaeking tha dae beefaur N.P.S.'z werkshop, but I'm not kleer hwether Peet atendad boetth aur just tha wun outsied N.P.S.


In ene kaes, tha faent-blu rektaanggoolz abuv wer maed frum waurn-out denim (jeenz, I asuem). Peet toeld me hou tha klautth wuz smaashd doun intu pulp tu maek tha paeper. Utherz uv tha rektaanggoolz in this pikchur wer maed frum uther saursaz uv pulp. Wuns thaat freshle, haand-maed paeper haad dried, perhaaps in a loker outsied tha 2d-flaur entrans tu N.P.S., it wuz printad apon bi, I tthingk, silkskreen, aul witthin this ort-maeking kompleks aat tha kaurner uf Yueniversite Aavanyu aand Kambool Street in Dountoun Nuark. Tha hoeld proses, frum beegining tu end, frum MAEKING paeper tu printing on it tu displaeing it in a smaul gaalere, wuz dun riet heer in Nu Jerze's moest kulchurd site. I doen't noe if yu or imprest bi thaat, but I aam.
+
I just liv Nuwark.I sau aat this sho sum peepool I haadan't seen out aand about faur a laung tiem, such aaz Nuark fatografer Sondro Goemesh aand hiz laung-tiem (doemestik) portner Lueesa Peensoen. Sondro wunderd if I reememberd him, aand I oenle vaegle did. I sed, "Yau'r frum Paurchagool." Kwiet so. Wuns he toeld me hiz ferst naem, I then kaem up witth "Gomes" (pranounst, in Paurchageez, góe.mesh), aand he kangraachoolaetad me on haaving a good memare. Unfaurchanatle, thaat wuz lorjle raung, aand I koodan't reemember tha naem uv hiz portner, hu I tthingk iz frum Kaloembea — but doen't kwoet me. I lookt onlien tu se if thaat wuz karekt, but did not fiend instant konfermaeshan. She toeld me her ferst naem, beekauz I koodan't reemember it aafter perhaaps aaz laung aas tthre aur eevan maur yeerz uv not seing her out aand about aat Nuark ort eevents. Aand hwi wood thaat be? It puzoolz me thaat I aufan du NOT se maejer Nuark orts staulwarts aat vaareas ort eevents outsied thair oen venyu.


I still kood not reemember Lueesa'z laast naem! She then saplied it: [Pinzón]. I menshand thaat I'm haaving sum memare problamz due tu aej, aand haav tu taek gingko (biloeba, aur just "gingko" — aur "ginkgo", tha stuepid 'preeferd' speling — tu help wit6th memare). Peet Tueme toeld me thaat Lueesa haad reesantle launcht her oen foeto stuedeo, hwich I fiend aaz being loekaetad on tha fiftth flaur uv 972 Braud Street, wun uv tha tue bildingz in hwich Rabeka Jaampoel haaz kreaetad aan ort-stuedeo empiur, the uther being Gaetwae Senter 2. We or vere luke tu haav a yung wooman uv Rabeka'z driev. Unfaurchanatle, I did not heer about thaat Augast eevent until this paast Saaturdae, so did not atend.


Kroud in litool gaalere triez tu lisan tu a breef prezantaeshan in tha nekst ruem. I koodan't heer a tthing.

I aaskt Sondro about hiz not kaareing hiz big kaamra witth telafoeto lenz, thaat I haad beekum akustamd tu seing. He sed he duzan't kaare it in jenral, but poold out a litool, wuterpruef Saamsung 'fun' kiend uv kaarma, lorjle yelo aand blaak(?), thaat he duz kaare. I menshand thaat I aulwaez kaare mi litool G.E., aand haav aaz wel a kaamra in mi selfoen, hwich I haav yuezd baesikale oenle hwen I TWIES egzaustad mi regyoolar kaamra'z baatereez aat tha Turtool Baak Zu. He sed he haaz bin tu thaat Zu, in West Oranj, oenle wuns, perhaaps nien yeers ago. I tthingk it's wertth maur freekwant vizits, but thaat's me. We diskustd thaat tha T.B.Z. haaz hilz, hwairaaz mene zuez wood not impoez hilz apon paetranz, esp. paarant hu haav tu poosh stroelerz.


Tha reesepshan wuz wel-atendad. Heer yu kaan se, left tu riet, Nuark ortists Leesa Konraad (a prinsipool uv N.P.S.), Jonlueka Byonkeeno, aand Steevan MiKenze (anuther prinsipool uv N.P.S.).

I need nou tu 'fes up tu aan embaarasing memare laaps. I nue fool wel HU Peeter Tueme wuz but kood not faur tha lief uv me reemember, aat N.P.S., hwut hiz naem iz. Aand I'm vere fond uv him! I reememberd him aaz being Ierish(?), but kood not tthingk uv ene Ierish naem he miet haav (e.g., Shaun, Kevin, Paatrik, Hyu). I nue hou tu serch faur hiz naem onlien, beekauz uv menshanz I haad maed uv him heer, but did not need tu du so beekauz witthin a kupool uv ouarz aafter geting hoem, I reememberd hiz naem. Beter laet thaan never? I wuz intreegd tu noe thaat he haaz reesantle bin intrastad in paeper-maeking aand printing, beekauz I iedentified him witth tha kaasting uv tthre-dimenshanal objekts in moeltan metal, I tthingk in sum neerbi burg, such aaz Montklair. I haav not yet atendad ene such moeltan-metal kaasting. Yu'd tthingk thaat Nuark, witth its industreal paast, wood be THE plaes in this kounte tu kaast metal skulpchurz. But it's apaarantle not, aat leest not yet.
+
In any case, after we checked out the NPS show, Jerry and I ventured to the Ferry Street Pathmark, soon to change to, I thought, a Stop & Shop due to the A&P bankruptcy. The slender, polite, white cashier I asked about when the changeover to Stop & Shop would occur, said that it is actually to become an Acme. Hm. Did I read the website wrong? He thought maybe the Bergen Street Pathmark was to become a Stop & Shop, but when I had, before then, investigated, I saw no reference to that store. We will in time see.
+
I thairaafter droev Jere tu Nuark Pen Staeshan faur hiz trip baak tu Manhaatan, aand hedad hoem mieself. This wuz a shaurt niet out, aand boetth plezant aand intrasting. I liek tha faakt thaat N.P.S. held its oepaning reesepshan on a Saaturdae raather thaan hwut iz maur koman in Nuark, Tthurzdae. Nuark orts or helping tu reeviev nietlief in Dountoun Nuark, aand Saaturdae iz much maur aproepreat a tiem faur peepool tu stae up laet Dountoun thaan iz Tthurzdae.
+
Let me nou poot up a fyu foetoez frum tha laast N.P.S. sho I atendad, Mae 17tth, "Not Yaur Tiep". I haad intendad tu du a shaurt poest on thaat sho laung beefaur nou, but I'm baakt up baadle. I keep taeking pikchurz — HUNDRADZ uv pikchurz — but kaanot jeneraet tha teksts tu sho them. This iz hwut miet be kauld äan embaarasmant uv richaz". But it haaz beekum just aan embaarasmant, thaat I haav bin unaebool tu yuez theez mene foetoez in this blog beekauz I aam tue prest bi tha mene uther tthingz I need tu du onlien. I doen't noe faur shuer hwether I aam aakchuale bizeur thaan ever beefaur, aur hwether I aam just no laungger eefishant. In ene kaes, I fiend mieself unaebool tu poot up aul tha poests I wont tu.


I haav bin seereasle reemis in NOT pooting up in tiemle faashan poest about tha vaareas ort eevents I haav atendad, eevan tho I haav taekan hundradz uv foetoez aat them. I get oeverhwelmd bi hou mene foetoez I haav taekan, aand tha nekst eevent aur foetagraafik ekspadishan diverts me. I probable haav foetoez eenuf faur TUE POESTS A DAE, but nutthing liek the enerje aand tiem tu KREAET such poests. I wil tri tu kaach up, aulbeit witth mene fyuar foetoez thaan I kood haav poot up haad I uploedad tiemle poest, so doen't be surpriezd if, goeing faurward, I poot up poests about eevents MUNTTHS AGO, insted uv just mueving faurward. I just haav tu fiend tiem, hwich iz faur me in shaurt saplie. Aand I aam FOOLE REETIURD!
+
Tha foeto abuv shoez a wied vyu uv tha "Not Yaur Tiep" shoe, inaasmuch aaz wun kaan get a wied vyu uv a smaul eksibishan spaes. N.P.S. shood du maur joint shoez witth Indeks Ort Senter, hwich haaz lots uv spaes, aand hwich haaz preezentad wun joint sho aulrede. N.P.S. iz praduesing mene ortwerks, in multipool kopeez bi printing pres, but duzan't haav tha spaes tu egzibit moest uv them.
+
Nou, beelo, apeerz a kloes vyu, reedabool aur not, uv a traanskript uv aan intervyu uv a seks afender, vere unyuezhual stuf faur aan ort sho, no?


Beelo apeer a gruep uv printad sienz thaat staet, in kaes yu kaan't reed them in tha foeto, "THA FYUCHUR BEELAUNGZ TU THE FYU UV US STIL WILING TU GET OUAR HAANDZ DERTE." Thaat's aan intrasting tthaut.


Fienale, heer iz a kloes vyu uv a smaul ortwerk kampriezing multipool paejaz uv, hwut? 5" x 4" siez? Yu weran't sapoezd tu pik it up tu flip tthru tu reed evre werd. So hwut'z tha point?


I reele liek tha Nuark Ptint Shop, eevan if I kaan't sho evreetthing in mi foetoez. It iz a hiele laudabool adishan tu Nuark orts. Heer iz info about its loekaeshan aand ouarz uv operaeshan faur viziterz.
+
304 Yueniversite Aavanyu FL 2 [2d flaur]
Nuark, N.J. 07102

info@newarkprintshop.org

OUARZ: Wenzdaez 6-10 (oepan stuedeo)
Saaturdaez 12-5
aand bi apointmant

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.