Tuesday, December 8, 2015

GNK'z Tue Graet Myúeralz

(Noet: This poest iz Fanétisìezd WITTH áaksents faur siláabik stres. If yu haav a préfrans reegórding tekst witth áaksents aur witthóut, pleez let me noe yaur tthíngking véa éemail tu fanetiks@aol.com.)

Laung post, oever 2,800 werdz, witth 31 fóetoez.

No, I du not meen, bi "GNK", Jéneral Nuetríshan Sénter, but tha Gráeter Núark Kansérvansè. Méne péepool wil fiend tha Wìkipéedea órtikòol abóut GNK éezeùr tu deel witth thaan GNK'z oen, ùnkanvénchanal wébsìet.
+
On Noevémber 20tth (uv this yeer), I tried tu reestáur tha fóetoez tu a blógpoest abóut tha ferst GNK myúeral frum Septémber 30, 2006. I wuz áebool tu reestáur méne uv tha fóetoez, but then raan íntu hwut seemd insúeperabòol dífikùlteez due tu a máasiv chaenj, beetwéen laet 2006 aand nou, in tha wae thaat Gúegool Blóger koedz tthingz. I shoed thaat ìnkampléet poest aaz a test on Noevémber 20tth uv this yeer. Láeter, I reetúrnd tu tha 2006 poest, went íntu tha koedz, aand máanajd tu fiks the entíur poest in its aríjinal loekáeshan, aat Septémber 30, 2006. Thaat poest speeks tu tha ferst myúeral óutsied GNK.
+
This páasaj frum mi Septémber 2006 poest speeks tu the áurijinz uv tha ferst myúeral, hwich ókyoopìez tha waul beetwéen tha fáurmer Óeheb Shalóem sínagòg aand tha Kansérvansè'z górdan spaes.
Kanséevd aand éksakyùetad in 1999 bi tha Núark Yuetth Léedershìp Prójekt, aaz koeáurdinaetad bi (Miz.) Róbin Dóarte [?], Egzékyootìv Dirékter uv tha Kansérvansè, tha myúeral iz uv aan Amáirikan-prímitìv, fóek-ort tiep. It féechurz famílyar òrkitékchural láandmorks aand tha Pasáeik Ríver, aand pragrésaz ttheemáatikalè frum left tu riet.
Toodáez poest speeks tu aand shoez fóetoez uv tha sékand uv tha tue graet óutdaur myúeralz on tha Kansérvansè'z groundz. Beetwéen tha tue myúeralz aaz such iz this waul uv áabstraakt ort thaat du not kambíen tu kónstitùet a náaratìv myúeral but servz aaz báakdrop tu a wíaldflòuar górdan. Thiz iz mi fóeto uv thaat waul frum 2006.


A sékand óutdaur myúeral wuz, aat sum point (I doen't haav a preesíes kampléeshan daet, naur éevan yeer, tu tel yu), kreáetad by Síte Witthóut Waulz on tha bílding huez wéstern waul wuz dékaràetad witth múltipòol páanalz uv áabstraakt ort, aaz abuv. Boetth myúeralz inklúed tthre-diménchanal óbjekts maur thaan just flaat, páentad súrfasaz.
+
Tha sékand óutdaur myúeral (I sae "óutdaur" myúeral beekáuz I doen't noe if thair or áulso índaur myúeralz witthín tha Kansérvansè'z bíldingz) iz sénterd on tha káurner uv Bruem Street aand Spríngfèeld Áavanyù, eest uv Jóenz Street, tha riet ej uv fáurmer U.M.D.N.J (nou Rutgerz Médikal Skuel) beeló Soutth Óranj Áavanyù, hwich yu kaan se in this skréenprint frum a fáurmer afíshal map uv Núark. Thaat maap, hwich GoeNuark.kom yuezd tu áufer faur dóunlòed, iz nou kwiet dáetad, aand éevan hwen I dounlóedad it aróund 2006 wuz outdáetad. Faur ínstans, thair or shoen tue streets west uv Prins Street tu Joenz Street, Raangkin aand Béekan, thaat haad laung sins bin ablíteràetad bi a Síte ló-ínkum hóuzing prójekt, hwich wuz deemólisht a dékaed aur maur agó. But thoez streets wer not reestáurd tu tha síte grid. Ráather, thaat entíur súeperblòk, Joenz Street tu Prins Street frum Soutth Óranj Áavanyù tu Spríngfèeld Áavanyù, wuz kanvértad tu tha siet uv tha Núark ShópRìet súepermòrkat aand hóuzing kómpleks. In éne kaes, faur péepool hu dóen't noe hwair GNK iz, tha skréenprìnt beeló shoez it on tha bótam haaf uv tha blok bóundad bi Soutth Óranj Áavanyù on tha naurtth aand Spríngfèeld Áavanyù on tha soutth, Prins Street on tha west, aand Bruem Street on the eest. Tha broun áirea pórtle obstrúktad by tha númber 36 iz tha fáurmer sínagòg Óeheb Shalóem, tha náurthern waul uv hwich morks tha náurthern end uv tha Kansérvansè'z própertè.


Tha sékand myúeral kúverz tha sékand, lóeur bílding on tha GNK siet, tha táuler béing tha fáurmer Óeheb Shalóem.
+
This nekst fóeto deepíkts tha súthernmòest port uv the ort waul shoen wied abúv, hwich kúverz wun uv tthre waulz uv tha lo strúkchur thaat or adáurnd bi ort. Tha sékand myúeral storts aróund tha káurner frum thaat waul, on tha Spríngfèeld Áavanyù sied.


I wuz ùndeesíedad aaz tu hou tu sho this lorj myúeral, hwich raaps aróund tha súthern aand éestern siedz uv thaat bílding. Shood I sho aan óevervyù ferst, aand then go sékshan bi sékshan frum soutth tu naurtth on Spríngfèeld Áavanyù aand aróund tha káurner uv Bruem Street? I'm a bóetth-áand ráather thaan éether-áur kiend uv gi, aand I haav tue wied vyuez uv tha káurner. So I'l poot tha slíetle maur dístant vyu heer ferst, then sho tha morch uv segméntal píkchurz, aand kanklúed witth tha slíetle klóeser vyu uv tha káurner òeverául.
+
Here's the first wide view of the corner on which the mural is centered.


Nou I'l sho tha váareas ports uv tha myúeral, frum soutthwést tu naurtthéest on Spríngfèeld Áavanyu, then aróund tha káurner óntu Bruem Street. This ferst fóeto, táekan frum for auf tu tha left, shoez tha spáeshal reeláeshanshìps beetwéen a kúpool uv áireaz I sho fórther on. ("[Spacial]" (pranóunst "Spáeshal") iz aan áulternat spéling faur tha preeférd "spatial", but sins tha term reeférz tu spaes, not spaet, I preefér tha spéling witth a C. This kiend uv tthing iz hwi I aam a spéling reefaurmer.


This áirea aat tha top left uv tha súthern waul shoez a páentad réndering uv Óeheb Shalóem.


This nekst áirea, aat síedwàuk lévool on tha for wéstern end uv tha myúeral, inkáurparàets a moezáeik maur thaan just paent.


This fórther-ríet páurshan uv tha top uv tha myúeral inkáurparàets a vyu uv Síte Haul. On tha riet iz maur tthre-diménchanal órtwerk, péesaz uv méererd glaas thaat haav bin faurmd íntu tha trungk aand maen bráanchaz uv tha Kansérvansè'z lóego.


Heer iz a kloes vyu uv tha lóego on a háaf-báaral (oek?) planter. The wood for theez báaralz iz íl-chóezan, beekáuz it deetéerearàets in a fyu yeerz, aand I haav seen a bunch uv such pláanter báaralz fáulan tu péesaz aróund toun.


Tha tekst sez in port:
Wont báaralz on yaur blok?
Kaul (973) 642-4646
[www.citybloom.org] www.síteeblúem.aurg/
I kood not, houwéver, fiend éne ménchan uv báaralz on thaat ódle kanséevd wébsìet, aand sau no Serch boks bi hwich tu fiend out maur abóut "báaralz on yaur blok". In lóoking faur maur ìnfarmáeshan, I enkóunterd this gláiring gramáatikal érer: "Tha Kansérvansè'z gréening próegraamz not óenle byúetifìez síte náeberhòodz, but empóuarz rézidants tu taek baak thair streets aand tu ùnderstáand tha roel thaat thae kaan haav in lóekal íshuez thaat afékt thair kwólitè uv lief." Dúzan't ÉNEEBÙDE yuez prúefrèederz éneemàur? Aand hou kood ÉNEEWÙN reed thaat séntans aand not kaach the érer?
+
In éne kaes, yu se hwi tha myúeral'z sénterpèes iz a tre witth wíed-spréding bráanchaz sapáurting aan úrban skíelìen. Beeló tha bráanchaz or váareas fígyurz aand flóuarz, sum páentad, sum kreáetad aaz moezáeiks. Heer's a blaak & hwiet gruep uv fiev péepool (faur men aand a wóoman?) abúv kúlerfòol púmpkinz.


Nekst tu tha riet (naurtthéest) iz this blaak & hwiet bíesiklìst óever a kúlerfòol flóuar moezáeik.


Fórther riet apéerz this blaak & hwiet wóoman óever anúther kúlerfòol flóuar moezáeik.


Fórther riet, we se flóuarz on tha left aand kaurn aand tamáetoez on tha riet. Yu kaan se much uv a blaak & hwiet réndering uv a pérsan tu tha riet uv tha kaurn, saróundad bi tamáeto plaants.


This fóeto shoez tue fígyurz bi tha kaurn. Agén, tha péepool or rénderd in blaak & hwiet but tha plaants or in kúler. Tha stauks apéer aat dífrant hiets, hwich I asúem sagjésts perspéktiv, tha híur stauks béing fórther awáe frum tha vyúewer.


Heer'z a klóeser vyu uv tha maan amúng tha tamáetoez.


This laung pláanter fild witth flóuarz iz páentad, not moezáeik.


But this gruep uv kúlerfool flóuarz, tu tha riet uv yet anúther blaak & hwiet hyúeman fígyur, iz moezáeik.


So iz this gruep uv flóuarz.


In this nekst fóeto, tha tue bíldingz shoen or, on tha Spríngfèeld Áavanyu sied, tha fáurmer Núark Páaramòunt Tthéater, aand, on tha Bruem Street sied, Símfane Haul, fáurmerlè tha Mosk Tthéater.


Heer we haav tha vére hort uv tha myúeral.


Tha fóloeing fóeto shoez tha for left uv tha Bruem Street sied uv tha myúeral.


Heer'z aan óevervyù uv tha sékshan thaat shoez tue blaak & hwiet goorlz bi súnflòuarz.


Aand heer'z a klóeser vyu uv thaat sékshan.


In tha fóloeing vyu uv tha top uv tha waul, tha bílding aat tha for riet uv tha spréding tre aand skíelìen iz tha Krúeger-Skot Máanshan.


Beeló tha for riet uv tha spréding tre iz this blaak & hwiet réndering uv a gruep uv faur men abúv a fóol-kúler displáe uv flóuarz. Aul tha hyúeman fígyurz in tha myúeral or páentad in blaak & hwiet, hwáiraaz aul tha plaants or shoen in fool kúler. I doen't noe hwut thaat iz sapóezd tu sagjést. Iz it thaat péepool or aan áilean intrúezhan íntu náechur? Aur hwut?


Heer yu se a wied vyu uv tha for-riet sied uv tha myúeral, hwich inklúedz páentad flóuarz aat left, moezáeik flóuarz in tha sénter, aand krédits faur tha myúeral tu tha riet.


Heer's a klóeser vyu uv tha moezáeik flóuarz.


Aand heer or tha krédits, fáedad aand ìnkampléet tho thae mae be. This máejer óutdaur órtwerk wuz kreáetad aaz port uv Síte Witthóut Waulz'('z) "Síte Myúeralz" prójekt. I doen't se a daet, naur tha naem/z uv tha partísipàeting órtist/s. It iz byúetifoolè éksakyùetad, aand goez pérfaktle witth tha ferst myúeral aaz reegórdz inkáurparàeting tthré-diménchanal sékshanz such aaz tha méerer glaas aand moezáeiks. Nekst tiem yáu'r in thaat náeberhòod, yu miet liek tu spend 20 mínits aur a haaf óuar egzáaminìng aand apréesheàeting it.


Nou thaat I'v shoen tha péesaz, let me poot them in kóntekst witth aan óevervyù uv tha myúeral aaz shoen frum a bit klóeser thaan tha símilar vyu neer tha beegíning uv this diskúshan.


No Intéerear Fóetoez. I haav no píkchurz uv the intéerear uv tha táuler bílding on GNK'z groundz, but wood liek tu get sum. So, on Októeber 10tth I aaskt, véa féedbàak faurm aat tha GNK wébsìet, abóut tha maen bílding, tha fáurmer sínagòg, Óeheb Shalóem.


I du not se on yaur wébsìet, naur on síenaj on Prins Street, éne ménchan uv the óuarz dúering hwich éether índaur aur óutdaur áireaz or óepan. A fyu muntths agó I chaanst tu fiend the Óutdaur Lérning Sénter óepan, but I wuz toeld thaat tha maen bílding wood not be óepan untíl tha nekst muntth. Iz it óepan nou? Aand or óenle tha nu áireaz óepan, aur iz tha histáurik sínagòg áulso óepan tu víziterz? I haav a wél-reegórdad fóetoeblòg abóut Núark kauld "Núark YSA" [(http://www.newarkusa.blogspot.com/)] in hwich I wood liek tu sho not just piks uv the Óutdàur Lérning Sénter (I haav yuezd a kúpool aulréde) aand yaur sWOW mýueral but áulso the intéerear uv tha fáurmer Óeheb Shalóem (hwich I delt witth, in ekstéerear vyuez óenle, yeerz agó). Pleez aadvíez hwen I (aand útherz) miet se the intéerear uv thaat strúkchur. Tthaank yu.
No one ever, in two months, got back to me. Why the h...eck not? How unprofessional! Is there something wrong with the website such that messages sent via its feedback form do not go thru? Or do messages get thru but no one cares to reply?
+
I sapóez I wil eevénchualè get íntu tha maen bílding'z maen spaes, if I liv laung eenúf. Uv kaurs, I wil be 71 this muntth, so I hoep GNK dúzan't taek tue laung tu aakséed tu mi reekwést faur intéerear fóetoez. Gívan thaat no wun els seemz tu be dúing tha kiend uv werk I du in shóeing tha graet tthingz abóut Núark, if I doen't du this, hu wil?
+
Heer, nou, faur yaur kanvéenyans, I embéd a slíedsho uv aul tha fóetoez frum boetth poests abóut tha Gráeter Núark Kansérvansè'z myúeralz. Yu néedan't sho káapshanz, in thaat thae or móestle aul tha saem witthín eech gruep, stáeting ferst myúeral aur sékand.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.