Friday, December 18, 2015

Kurant Shoez aat Indeks

(Noet: This poest iz Fanetisìezd WITTHOUT aaksents faur silaabik stres. If yu haav a prefrans reegording tekst witth aaksents aur witthout, pleez let me noe yaur tthingking vea eemail tu fanetiks@aol.com.)

Vere laung poest, oever 3,500 werdz, witth 33 ilastraeshanz. This ferst iz Foeto #9565.


Laast Saaturdae, Deesember 12tth, I atendad the oepaning uv Indeks'az laetast eksibishanz. I haav no I.D.'z uv the ortwerks. In kaes eneewun frum Indeks wood liek tu pravied thaat infarmaeshan, I giv aan iedentifieing number beelo eech pikchur uv aan indivijual werk aur kleerle separabool werks, bi hwich Indeks kaan aadviez me tu kredit a partikyoolar ortist aur ortists. I aam perfaktle wiling tu staet not just tha naem uv tha pees aand the ortist but aulso tha meedeam, mezhurmants, aand pries, if Indeks kairz tu giv thaat info. Tu maek aabsaluetle plaen hwich ortwerk iz ment, I giv aan unaambigyuas iedentifieing number tu eech foeto, aaz asiend bi mi kaamra.


Foeto 9525.

Regyoolar reederz uv this blog wil noe thaat bi "Indeks" I meen the Indeks Ort Senter, sumtiemz abreeveaetad tu "IOS", on tha west sied uv Woshingtan Street just naurtth uv Morkat Street in Dountoun Nuark. I haav yuezhuale bin aebool tu atend oepaning reesepshanz aat IOS, but akaeshanale mis wun, aurdinerile, uv laet, on akount uv kor trubool.


Hwen ferst I arievd in Nuark frum Manhaatan (mid-Juen 2000), I, liek tha graet preeponderans uv Manhaataniets, did not oen a kor. I haad tu traavool bi bus, hwich wuzan't so baad, givan thaat thair or bus stops, kuming aand goeing, wun aand tue bloks frum mi hous on tha #1 lien, aand fiev aur so bloks awae on the #31 lien.


In 2003, houwever, I inheritad mi muther'z kor hwen she wuz kild bi aan insaen medikal mistaek bi a yung dokter. In thaat she wuz 90 yeerz oeld aat tha tiem, a medikal-maalpraaktis aakshan wuz reegordad bi tha lauyerz tha faamile kansultad aaz out uv tha kweschan. But we aul, in tha faamile, nue thaat tha dokter did sumtthing insaenle stuepid (faursing a divies doun her isofagas tu lisan faur hort problamz, aand thairbi riping a hoel in her chest thaat praduesd sepsis aand, witthin a fyu daez thairaafter, detth). Haad we bin kansultad about such a proeseejur beefaur it wuz dun, we wood haav REEFYUEZD it. Aul uv yu hu haav aan elderle relativ need tu be alert tu tha need tu reevyu aand sumtiemz REEFYUEZ medikal proseejurz thaat wood maek no sens in aan oeld persan — if, indeed, in eneewun uv ene aej.


Unfaurchanatle, mi muther wuz not in a sichuaeshan in hwich faamile kood haav interveend, but haad laung a wido, oever 40 mialz awae frum tha neerast "chiald" (me), hu wuz NOT kansultad. Insted, she wuz reegordad aaz autonamas aand kaepabool uv maeking her oen medikal deesizhanz. She kansentad, trustingle, tu tha medikal misbeehaevyer thaat kild her.


This skulpchur sagjests aan eegool aur faalkan tu me. (Foeto 9533)

The oenle wae tha faamile kood haav avoidad her traajik outkum iz if we haad sumhou haad a medikal 'pouar uv aterne' thaat reekwiurd thaat we be kansultad aand kansent tu ene maejer praseejur. I doen't noe if thair iz toodae ene such leegal reekwiurmant thaat iz staandard operaeting praseejur, but thair shuerle wuz no such tthing in oorle 2003 in Rivervyu Hospital, Red Baangk (Monmatth Kounte, NJ).


Foeto 9534.

In ene kaes, I inheritad mi muther'z kor. Thaat's not tha wae I'd haav liekt tu get a kor, but thaat's tha wae it wuz, aand it's a vere good kor, a 1992 Jeo Staurm. Mi bruther Aalan aulso baut a Jeo around tha saem tiem, tho hiz wuz a lorjer modal, hwich he haaz sins reeplaest.


Wuns I got a kor, baad wethur, dorknas, ets., thaat wood aufan haav disinkliend me tu traavool bi bus, haav not militaetad horshle agenst mi goeing eneehwair, tho I stil sumtiemz deesied not tu go tu ort aand uther eevents I doen't much wont tu atend. Sumtiemz theez or eevents I wood be perfaktle haape tu atend aat sum uther tiem, but I'm just not in tha mued hwen thae aakchuale akur.


Foeto 9558.

I neerle did not atend the Indeks oepaning this paast Saaturdae beekauz mi frend Jere frum Manhaatan, hu aufan akumpaneez me on theez trips tu Nuark ort shoez, haad intendad tu join me but haad tu kaansool beekauz he wuz vere sik, hoepfoole frum sumtthing suen tu paas — a 24-ouar flu?


I faurst mieself tu get out uv tha hous tu the Indeks shoez. Aand I'l tel yu, it wuzan't eeze. I aam aan oeld maan, 71 in a fyu daez, aand rouzing mieself tu du much uv eneetthing I aam not habichuale inkliend tu du miet not be eeze. But I aam dedikaetad tu mi self-apointad taask uv shoeing peepool tha graet tthingz about this distinggwisht site. I aam reele tiurd uv peepool winsing aat tha menchan uv "Nuark". Tha saem peepool doen't wins aat tha menchan uv "Nu Yaurk", tho evreetthing thaat iz baad about Nuark iz WERS about Nu Yaurk. So I egzert mieself tu sho thaat Nuark iz a fien, aand refiend, site. It wood be eezeur tu stae aat hoem aand woch telavizhan, but thaat wood du nutthing tu sho peepool hou good Nuark haas beekum (agen). I'v bin in Nuark oenle 15½ yeerz, so kaanot vouch faur hou good it miet haav bin in daez uv yaur, but thair or a graet mene oeldtiem Nuarkerz hu wil reegail yu witth staureez uv hou maagnifisant this site yuezd tu be.


So, I faurst mieself tu go out, on tha supazishan thaat I wood feel beter if I went out thaan staed hoem, deefeetad bi anuther maan'z ilnas. It's good tu araenj tu atend aan ort-sho oepaning reesepshan witth a frend, but kwiet anuther tthing tu reefyuez tu atend if thaat frend haaz tu kaansool, faur a heltth aur ene uther reezan.


Noet tha paaternz uv shaado on tha flaur aaz kaast bi tha metal skulpchurs.

Yung peepool mae not apreesheaet how impaurtant it iz tu oeld peepool tu se wun anuther, fizikale, not just interaakt bi eemail, "soeshal meedea", aur uther suedo-soeshalizaeshan vea the Internet aur eevnn foen. Indeed, lots uv yung peepool or fueling themselvz in tthinking thaat eelektronik interaakshan iz the ekwivalant uv hyueman interaakshan, in persan. Thair or tenz uv milyanz uv "reelaeshanships" toodae thaat du not aakchuale konstituet hyueman interaakshanz. Thaat iz saad, aand mae pruev, if peepool doen't realiez hou deeprievd thae or bi such 'reelaeshanships', traajik. Peepool hu reeli apon Internet 'frendships' mae diskuver thaat thair "frendz" or nutthing uv tha saur, aand realiez, tue laet, thaat thae haav waestad much uv thair lievz in foene "reelaeshanships" witth peepool thae kaanot reeli on.


Geting baak tu mi kor, it iz a 1992 Jeo Staurm, hwich wuz preezuemable ferst auferd faaur sail in oorle autam 1991, aand iz thus oever 24 yeerz oeld. It wuz maanyoofaakchurd bi tha Jaapaneez auto kumpane Isuezu (tho I haav aufan reememberd it aaz Soozueke, beekauz, uv aul sile tthingz, boeth Jaapaneez kor kumpaneez haav a Z in tha midool uv thair Ingglish naem. N.J. moeter veikoolz kaulz mi kor a Shevralae, beekauz thaat orm uv Jenral Moeterz auferd it faur sail in the Yoonietad Staets. It's a vere good kor, but ene kor 24 yeerzz oeld iz bound tu haav problamz. Mi maejer problam haaz bin a baad baatere, aur a good baatere aadversle afektad bi sum kiend uv eelektrikal draen.


Aafter due diliberaeshan (a kupool uv daez awaek aand asleep), I deesiedad tu reeplaes tha baatere in tha hoep thaat thaat wood kyuer tha problam. So I purchast a nu baatere, frum AAA, on Deesember 11tth, aand that did indeed maek me moebool agen. Faur hou laung, nou thaat we or about tu enter winter, we shaal se.


Foto 9554.

The AAA'z Roedsied Asistans websiet hielietad on its oepaning skreen "baatere tenderz", aand I aaskt tha vere nies aand nolajabool (blaak) maan hu kaem out tu reeplaes mi baatere (hu haad a sliet foran — West Indean? — aaksent) hwut a baatere tender iz. He eksplaend thaat it iz a divies thaat iz aurdinerile left ataacht tu tha baatere uv a kor thaat iz not goeing tu be yuezd faur sum tiem, such aaz duering a tue-week vaekaeshan uv the oener. It iz aurdinerile ataacht oenle witthin a garozh, hwair the eelektrikal kanekshanz wood be pratektad frum raen aand such. But I tthingk I kood ataach such a divies tu hous kurant frum mi baak vestibyuel out a portle-oepan daur (on a chaen) aand under a moestle-kloezd kor hood aand eevan torpalin aur plaastik baag. Thaat seemz tu me tu be wertth trieing.


I kept luezing mi baatere'z chorj in laast yeer'z hideasle siveer winter, aand doen't wont tu go tthru thaat agen. So I'l inkwiur about "baatere tenderz", aand maur pouarfool buester paaks thaan tha wun I kurantle oen (bi hwich wun kaan get a jump stort hwen the baatere iz lo), frum the Auto Zoen on Springfeeld Aavanyu not for west uv tha nu Nuark ShopRiet.)


Let me nou adres tha tue ort egzibits thaat oepand laast Saaturdae, aaz daskriebd bi the eemaild invitaeshan, tha tekst uv hwich I kwoet beelo. I haav aulrede shoen sum pikchurz frum thoez eksibishanz abuv.
Indeks Ort Senter preezents Separat Maater:

TONIGHT - Saaturdae, Deesember 12, 6 - 10pm.

A gruep eksibishan uv ortists huez werk tendz tu be vaareed bi konsept aand faurm, but [iz] yoonietad tthru a similar yues uv baes mateerealz, witth a foekas on the objekt asemboold bi haand.

Hwether it be weldad steel, haand hyuen wood, found ietamz, aur reesiekoold paalats, theez fiev ortists or aebool tu kreaet werk uv not oenle a sabstaanshal staachur, but kontent aaz wel. [Tha priur sentans kantaenz a HYUEJ gramaatikal erer. Tha ferst port uv tha sentans, frum "Hwether" tu "paalats", reelaets not tu the ortists but tu thair ortwerks. The ortists or not uv weldad steel, haand hyuen wood, ets.]

Tha sho inkluedz tthre dimenshanal werk praduest bi Setth Goodwin, Maatthyu Goser, Kevin Merkal, Maatthyu Nikaloeze[?], aand Jae Rautth.

Indeks Sied Gaalere:

'Dokyoomants uv Kantroel'[,] werks bi Diaana Palairmo

I'm not aat aul kleer hwut "Dokyoomants uv Kantroel" iz sapoezd tu meen, eevan aafter haaving seen the eksibishan. I'm prite shuer I haav seen uther werks bi Diaana Palairmo, but that wer kwiet difrant.


It duz not aulwaez help tu haav theez tthingz eksplaend in the eemail invitaeshanz tu ort shoez, beekauz such teksts or aufan koucht in "orteez", aan ortifishal laanggwaj emploid bi peepool hu mae be brilyant in vizhual ekspreshan but hwich teksts maek aabsaluetle no sens in ekspozitaure Ingglish.


I wuz vere laet arieving aat Saaturdae'z sho/ez, aand thair wuz no liev myuezik stil on aufer, hwich thair aufan iz aat Indeks oepaningz. I doen't noe thaat thair wuz ene, oorleur in the eevning, but thair wuz a haandritan sien — hwich, astonishingle, I did not foetagraaf — urjing peepool tu doenaet $5 faur tha baandz thaat perfaurm aat IOS reesepshanz.


This (Foeto 9557) iz tha laast uv tha pikchurz frum tha maen-gaalere egzibit.

Indeks iz aan orts aurganizaeshan thaat ene site wood be luke tu haav. We haav it in Nuark. the graet orts site uv Nu Jerze. Tu the ekstent thaat a lievle ort seen indikaets the intelijans uv tha peepool hu liv in a plaes, Nuark orts sagjest thaat not just Nuark but aulso tha staet around it iz aat leest wun uv tha smortast plaesaz in tha Naeshan.


Foeto 9571.

I arievd around 9:38 p.m. faur aan oepaning thaat raan frum 6-10. Aaz I wuz liening up mi ferst foeto, a gruep uv sevral peepool wuz eksiting. Wun uv them wuz Maat Goser, egzekyootiv direkter (bi ene tietool) uv the ort gaalere uv tha Kolaj uv Orkitekchur aand Dizien uv N.J.I.T., tha Nu Jerze Instituet uv Teknolaje, hwich wuz, hwen I wuz yung, kauld tha Nuark Kolaj uv Enjineering.


Foto 9586.

Wuz it reenaemd tu braudan its purvyu, aur tu purj "Nuark" frum its naem? I doen't noe hwen tha chaenj uv naem wuz maed, but if it wuz not laung aafter Tha Riats uv 1967 it miet haav bin linggwistik "hwiet fliet" frum aul asoeseaeshan witth "Nuark". I wuzan't living heer then (but on tha West Sied uv Manhaatan, literale aand daliberatle witthin vyu uv Nu Jerze), but I stil reezent tha kouardis uv peepool hu fled iedentifikaeshan witth "Nuark". I haav NEVER fled disaprueval uv ene kiend, aand I aam a gae man, huez peepool haav bin mietile aprest, linggwistikale aand maur. Be hu yu or!


Foto 9576.

Maat kaem oever tu shaek mi haand. I toeld him thaat I haad wontad tu atend hiz tauk (witth orkitekt Troi West, about Nuark orkitekchural histare, aat tha Nuark Publik Liebrere Deesember 9tth) but kor trubool preeventad thaat. He understood. Wuns hiz gruep left, I beegaan liening up foetoez uv the ortwerks.


Aafter a hwial, Loal Kreg, wun uv tha prinsipoolz uv tha Indeks Ort Senter, spotad me aand kaem oever tu shaek mi haand, Beefaur I left, I aaskt him tha loekaeshan uv SEED Gaalere. He aaskt if thair wuz sumtthing goeing on thair thaat niet, aand I toeld him thaat Lueweesa Peensoen haad kyueraetad a pop-up sho bi (wun uv mi faevrit Nuark-airea ortists,) Seron. He toeld me thaat SEED iz in tha saem blok aaz Dienasaur B.B.Q., on Morkat Street beefaur Mulbere. I haad skoutad out, on Guegool Maaps, the aadres uv hwut I tthaut (mistaekanle) I haad red frum Lueweesa'z eemail, 219 Morkat Street, hwich shoed thaat loekaeshan aaz being on tha kaampas uv Esaks Kounte Kolaj, aaz beelo.


Loal sed thaat SEED (I doen't noe if its stiald naem, in blok kaaps, iz meeningfool, such aaz a faur-werd tietool) wuz in wun uv thoez bildingz with a vere laung kliem — he estimaetad sumtthing liek 60 steps, aand no elavaeter. Hwi or such bildingz aloud tu reemaen in 2015? Tha konsept uv "graandfothering" iz forsikal hwen the maater "graandfotherd" miet KIL aan aakchual graandfother trieing u kliem eenaurmas numberz uv stairz.


Yu se abuv a Guegool Maaps loekaeshan givan faur tha karekt adres, 210 Morkat Street, 9 numberz frum 219 but maur thaan haaf a mial awae. Vere od.


Aaz it haapans, wuns I found tha SEED Gaalere, thair wer oenle (oenle?!) 42 steps — I haav trubool witth stairz due tu tthre ne surjereez; I kount. I wil haav maur tu sae about mi further misaadvenchur laast Saaturdae sum uther tiem.


Geting baak tu tha maen topik uv toodae'z poest, I haav a fyu maur piks tu sho frum tha sied-gaalere sho, "Dokyoomants uv Kantroel". This ferst iz mord bi a reeflekshan uv mi kaamra'z flaash. I shood haav muevd auf tu tha sied, then yuezd tha Perspektiv Karekshan tuel in mi graafiks proegraam (Jaask's Paent Shop Pro) tu maek tthingz apeer aaz tho I haad taekan tha foeto frum riet in frunt. Nekst tiem. (Foto 9573)

I preezent nou infarmaeshan aaz tu IOS'az ouarz uv operaeshan.


Gaalere ouarz or Tthurzdaez 6 tu 9 p.m., Friedaez aand Saaturdaez 1 – 4 p.m. aand bi apointmant.

Separat Maater wil be on vyu tthru Jaanyuewere 8.

Aadmishan iz fre aand oepan tu tha publik.

This eevent [aand uther eevents or] sponserd bi ouar naeberz 27 Miks aand Kilkene Ailhous.

Werks bi Joesaf Vaalantien [or on vyu] aat 27 Miks.

Foto 9588.
Indeks Ort Senter
237 Woshington Street
Nuark, NJ 07102
www.indexartcenter.org
index.gallery@gmail.com
Gallery f[oen] 862-218-0278

Foeto 9579.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.